Hadž onog koji se nije pripremio

Jednom je prilikom učenik (murid) zijaretio svog šejha (šejh Šibli k.s.) nakon što je obavio hadž. S obzirom da je murid, po svoj prilici, hadž obavio bez traženja izuna od šejha, šejh mu je postavio slijedeća izazovna pitanja:

Šejh: Jesi li učinio iskren nijjet za hadž?

Murid: Da, jesam. Donio sam bio čvrst i iskren nijjet da obavim hadž?

Šejh: Kada si učinio nijjet za hadž, jesi li zanijetio da zauvjek napustiš sve ono što si od rođenja činio a što je bilo u suprotnosti sa duhom hadža?

Murid: Ne, nisam.

Šejh: Onda u tom slučaju nisi ni učinio nijjet za hadž.

 • Kad si se obukao u ihrame, jesi li sa sebe skinuo svoju odjeću?
 • Da, jesam.
 • Jesi li tada zanijetio da sa sebe skineš sve osim Allaha dž. š.?
 • Ne, nisam.
 •  Onda u tom slučaju nisi skinuo sa sebe svoju odjeću.
 •  Jesi li svoje tijelo očistio kada si se okupao prilikom nijjeta?
 •  Da, jesam, očistio sam svoje tijelo.
 •  Jesi li se tada očistio od svih grijeha i posrnuća?
 •  Ne bih mogao reći da jesam.
 •  Onda se nisi kako treba okupao.
 • Jesi li učio Lebbejkellahumme lebbejk (Odazivam Ti se Bože, odazivam)?
 • Naravno.
 • Jesi li u u tim trenucima čuo da Ti se je Allah odazvao na tvoje Lebbejke?
 • Ne, nisam čuo nikakav odgovor?
 • U tom slučaju tvoje Lebbejke je pod znakom pitanja.
 • Jesi li ušao u harem (područje zabrana i restrikcija)?
 • Jesam.
 • Jesi li prilikom ulaska dao obećanje da ćeš napustiti sve što je haram za sva vremena?
 • Ne, nisam.
 • Onda nisi ni ušao u harem (područje zabrana i restrikcija).
 • Jesi li zijaretio Mekku?
 • Naravno.
 • Kada si je ugledao, jesi li vidio Onaj drugi vječni svijet?
 • Nisam.
 • Nisi onda ni zijaretio Mekku kako treba.
 • Jesi li ušao u Haremi Šerif (Veliku džamiju)?
 • Jesam.
 • Jesi li prilikom ulaska u Haremi Šerif (Veliku džamiju) osjetio Allahovu blizinu?
 • Nisam.
 • Onda ti nisi ni ušao u Haremi Šerif .
 • Jesi li bio prisutan kod Kabe?
 • Da, jesam.
 • Jesi li zapazio ono zbog čega se Kaba posjećuje?
 • Ništa posebno nisam zapazio.
 • Pa onda ti nisi ni vidio Kabu.
 • Jesi li prilikom tavafa tavafio sa remlom (žurno obilaženje Kabe tresući ramenima)?
 • Jesam.
 • Jesi li tada bježao od ovog svijeta kao da si mu potpuni stranac?
 • Ne, nisam.
 • U tom slučaju nisi ni obavio reml.
 • Jesi li svoje ruke položio na crni kamen i jesi li ga poljubio?
 • Jesam.

(Šejh je tada poblijedio i sav izvan sebe preplašen kriknuo)

 • Teško tebi. Božiji je Poslanik a.s. rekao da ko god položi svoje ruke na crni kamen liči na onog ko se rukuje sa samim Allahom i da će svaki onaj ko se s Allahom rukuje biti na svaki mogući način sačuvan od svega. Osjeti li ti tu sigurnost i zaštitu?
 • Ne osjetih.
 • Onda ti nisi ni dotakao crni kamen.
 • Jesi li klanajo dva rekata kod Mekami Ibrahiima?
 • Jesam.
 • U tom trenutku si od Allaha dž.š. dobio specijalno visoko odlikovanje ili priznanje; jesi li obavljao sve ono što zahtijeva to odlikovanje zbog kojeg si tamo stajao?
 • Ne, nisam ništa od toga činio.
 • Onda nisi ni obavio namaz kod Mekami Ibrahiima.
 • Jesi li obavio Sa’j između Safe i Merwe i da li si se penjao do Safe?
 • Jesam.
 • Šta si tu radio?
 • Učio sam tekbire po tri puta i molio Allaha da mi primi hadž.
 • Jesu li i meleci učili tekbire s tobom i jesi li bio svjestan značaja i značenja svojih tekbira?
 • Nisam.
 • Nisi ti onda ni učio tekbire.
 • Jesi li se spuštao sa Safe?
 • Da, jesam.
 • Jesi li prilikom spuštanja osjetio kako te sve zlo i svaka nemoć napušta i kako se u tvoju dušu nastanjuje unutrašnja čistoća?
 • Nisam.
 • Nisi se ti onda ni penjao ni spuštao na Safu i niz Safu.
 • Jesi li trčao između Safe i Merwe?
 • Jesam.
 • Jesi li osjećao kako trčeći bjeziš od svega osim od Allaha dž.š. i jesi li osjećao kako mu stižeš?
 • Nisam.
 • Onda nisi trčao.
 • Jesi li se penjao uz Merwu?
 • Jesam.
 • Kada si stigao na Merwu, jesi li stekao unutrašnji mir i spokoj?
 • Nisam.
 • Onda se nikada nisi ni popeo na Merwu.
 • Jesi li zatim krenuo ka Mini?
 • Da, jesam.
 • Jesi li prilikom ulaska u Minu zadobio nadu u Allaha dž.š. koja ne poznaje nikakvo zlo?
 • Nisam.
 • Onda ti nisi ni bio na Mini.
 • Jesi li posjetio džamiju Haif (na Mini)?
 • Jesam.
 • Jesi li tada osjetio strah od Allaha dž.š. kao nikada ranije?
 • Nisam.
 • Nisi ti onda ni bio u džamiji Haif.
 • Jesi li stigao na Arefat?
 • Jesam.
 • Jesi li, boraveći na Arefatu, shvatio razlog svoga dolaska na ovaj svijet, šta ti je činiti na ovom svijetu i gdje ti je seliti se s ovog svijeta. I jesi li vidio elemente koji daju odgovore na ova pitanja?
 • Nisam.
 • Pa ti onda nikada nisi ni zijaretio Arefat.
 • Jesi li bio na Muzdelifi?
 • Jesam.
 • Jesi li tamo spominjao Allaha toliko da si sve drugo zaboravio?
 • Nisam.
 • U tom slučaju nisi ni stigao na Muzdelifu.
 • Jesi li žrtvovao kurbana na Mini?
 • Jesam.
 • Jesi li tada sebe žrtvovao?
 • Nisam.
 • Onda nisi ni žrtvovao kurbana.
 • Jesi li obavio Remj (kamenovanje šejtana)?
 • Jesam.
 • Jesi li prilikom svakog bacanja kamenčića osjetio kako sa tebe spada svaki oblik neznanja i kako ti se znanje povećava.
 • Nisam.
 • Onda nisi ni obavio Remj.
 • Jesi li obavio Tavafi Zijaret?
 • Jesam.
 • Jesi li tada osjetio duhovno prosvjetljenje i jesu li se na tebe spustili poštovanje i čast? Jer, Poslanik je rekao: Osoba koja obavlja hadž ili umru, Allahov je gost,a kad neko posjećuje nekog, onda ima pravo da mu čast bude ukazana.
 • Ne, ja to nisam iksusio.
 • Onda nisi ni obavio Tavafi Zijaret.
 • Jesi li potom skinuo ihrame?
 • Jesam.
 • Jesi li u tom trenutku obećao da ćeš ubuduće samo halal imetak sticati?
 • Nisam.
 • Ti se onda još uvijek nisi oslobodio ihrama i nisi postao halal.
 • Jesi li obavio oprosni tavaf?
 • Jesam.
 • Jesi li se tad oprostio od samog sebe, svoga ega, svojih želja i strasti?
 • Nisam.
 • Onda nisi ni obavio oprosni tavaf. Idi nazad i obavi hadž ponovo na način kako sam ti ovdje opisao.

Molimo Svemogućeg da svim hodočasnicima podari hadž s kojim je On zadovoljan, pa da im ga ukabuli i da se svojim porodicama vrate “čisti od grijeha kao na dan kada ih je majka rodila.”

Comments are closed.