TRAŽENJE, VRIJEDNOSTI I ODLIKE NOĆI KADRA

Hvala Uzvišenom Allahu, Stvoritelju svih svjetova, koji nas je počastio są pravom vjerom islamom. Samo Njega obožavamo, samo Njemu ibadet činimo, samo od Njega oprost, pomoć, zaštitu i uputu tražimo. Neka je mir i spas na Njegovog miljenika poslanika Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe.

Hvala Allahu što nam je podario veličanstvenu noć Kadr, kao iznimnu priliku da sa malo truda, za samo jednu noć, zaslužimo izuzetnu nagradu – oprost dotadašnjih grijeha.

Od blagoslovljenih noći u islamu Lejlet al-kadr, Lejlet al – regaib, Lejlet al-miradž i Lejlet al-berat, najvažnija je Lejlet al-kadr ili noć Kadr. Ova noć se obilježavala i za života Muhammeda, s.a.v.s. Jedino ovu blagoslovljenu noć svi muslimani u svijetu obilježavaju. Ostale tri noći su utemeljene nakon preseljenja Muhammeda, s.a.v.s., na Bolji svijet i ne obilježavaju ih svi muslimani u svijetu. Ovom prilikom ćemo, sa Allahovom dozvolom, razmatrati najvažnija pitanja o noći Kadra a to su pitanje tra- ženja veličanstvene noći Kadra i pitanje vrijednosti ove veličanstvene noći. 

  1. Traženje noći Kadra

U tekstu koji slijedi opisat ćemo pokušaje traženja noći Kadra uz navođenje vjero- dostojnih hadisa. Poslanik, s.a.v.s., je uporno tražio noć Kadr i isto je naredio ashabi- ma. U zadnjih deset noći ramazana budio je svoju porodicu, da im ne promakne ova veličanstvena noć, koju je Allah učinio posebnom i njenu vrijednost visoko uzdigao.                                                                                                 

1.1. Kada je noć Kadr?

Jedno od najvažnijih pitanja vezanih za noć Kadra je pitanje: Kada je noć Kadr? Ve- ćina muslimana u cijelom svijetu smatra da je noć Kadr dvadeset sedma noć ramaza- na. To mišljenje je najrasprostranjenije među širokim muslimanskim masama.

a) Mnogo je predaja i hadisa koji pokušavaju precizirati kada je noć Kadr. Hadisi Allahovog Poslanika jasno upućuju da noć Kadr treba tražiti u neparnim noćima zadnje trećine ramazana. Istini za volju, ljude ne treba ograničavati na ubjeđenje da  je noć Kadr svake godine u istoj noći (dvadeset sedma noć ramazana) jer to ima od- ređene manjkavosti. Osnovna manjkavost je da ljudi očekuju da će nakon dvadeset sedme noći ramazana provedene u ibadetu, osvanuti bez grijeha i da u ostalim noćima zadnje trećine ramazana ne treba ibadetiti.

i) Hadisi Allahovog Poslanika jasno ukazuju da je noć Kadr u zadnjoj trećini mjeseca ramazana. U drugim hadisima Allahov poslanik preporučio je traganje za noći Kadra u neparnim noćima zadnje trećine mjeseca ramazana.                                      

• Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Noć Kadr je u jednoj od neparnih noći zadnje trećine ramazana. Ko ih provede u ibadetu moleći i nadajući se Allahovoj nagradi, Allah će mu oprostiti do tada učinjene grijehe.” (Muslim br. 666). 

To upućuje da vjernici trebaju svaku neparnu noć u zadnjoj trećini ramazana, provesti u ibadetu a ne samo dvadeset sedmu noć ramazana da bi bili sigurni da im ne promakne veličanstvena prilika i izuzetna nagrada.           

ii) Mnogo je hadisa koji pokušavaju precizirati u kojoj od noći zadnje trećine ramaza- na je noć Kadra. U nekima je to dvadeset prva noć, u nekima dvadeset treća, u nekima dvadeset peta, u većini je dvadeset sedma a u nekima dvadeset deveta. Kako ispravno shvatiti i pomiriti prividnu koliziju između spomenutih hadisa?                          

• Imam En-Nevevi kazao je u Medžmu’u: “Ne postoji drugi način da se pomiri prividna suprotnost između hadisa ovdje spomenutih osim na način da se kaže da nKadr nije fiksna u istoj noći svake godine, već je prelazna iz jedne neparne noći u drugu, iz godine u godinu.” (6. tom, str. 316)

iii) Pogrešno je da vjernik smatra da je noć Kadra svake godine u istoj noći zadnje trećine ramazana. On bi trebao, barem sve neparne noći zadnje trećine ramazana, provesti u ibadetu, da mu ne bi promakla noć Kadra i da bi zaslužio propisanu nagradu. Neka ulema smatra da je mudrost u skrivanju tačnog termina ove noći u tome da se ljudi osame u i’tikaf i pojačaju ibadete u zadnjoj trećini ramazana.

b) Prema brojnim predajama i hadisima noć Kadr se nalazi u zadnjoj trećini ramazana, a najpotvrđenija je dvadeset sedma noć. Dokaz za to je hadis Poslanika, s.a.v.s.: ”Tražite noć Kadr u zadnjoj trećini mjeseca ramazana.” (Tirmizi od Aiše, r.a.)

i) Veliki broj učenjaka smatra da je noć Kadra jedna od neparnih noći zadnje trećine ramazana. To je izvanredna prilika za nemarne postače da propuštene prilike činjenja ibadeta Stvoritelju i približavanja k Njemu Uzvišenom, nadoknade u noći Kadra, s obzirom da je djelo učinjeno u noći Kadr bolje nego djelo koje bi činili tokom hiljadu mjeseci u kojima nema te noći, što iznosi 83 godine i 4 mjeseca. Onome kome bude uskraćeno dobro ove noći, uskraćeno je, izuzetno veliko dobro.

c) Nije precizno određeno kada je noć Kadr! Uzvišeni Allah namjerno nije ljudima otkrio kada je tačno noć Kadr! Allahova mudrost da je noć Kadr ostala skrivena je u tome da bi se postači pojačano trudili u traženju ove veličanstvene noći i činili ibadet Gospodaru i u ostalim noćima ne ograničavajući činjenje ibadeta samo na neparne noći zadnje trećine ramazana. Allah, s.v.t., je, zbog značaja ove veličanstvene noći, želio da se ljudi okoriste čineći ibadet Gospodaru tokom cijelog ramazana (jer je ramazansko vrijeme odlikovano) a naročito vrijeme zadnjih deset dana ramazana.

i) Mnogo je predaja i hadisa koji pokušavaju precizirati kada je noć Kadr. Hadisi Allahovog Poslanika jasno upućuju da noć Kadr treba tražiti u neparnim noćima   zadnje trećine ramazana.    

ii) Najjači argumenat za to je da je Poslanik, s.a.v.s., provodio zadnju trećinu rama- zana u i’tikafu, kako mu ne bi promakla kaderska noć. To je činio sve do svoje smrti, a kasnije su to nastavile njegove časne supruge. Da li to ukazuje da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., znao kada je tačno noć Kadr?  

iii) Stoga su pitali Ebu Se’ida, Allah mu se smilovao, da li je od Poslanika, s.a.v.s., čuo nešto o noći Kadr?” Odgovorio je potvrdno i ispričao sljedeće. Bili smo sa Posla- nikom, s.a.v.s., u i’tikafu u drugoj trećini ramazana. Dvadesetog dana ujutro izašli smo a Allahov Poslanik, s.a.v.s., nas je obavijestio: Pokazana mi je (u snu) noć Kadra, a ja sam je zaboravio (dato mi je da je zaboravim) pa je tražite u neparnim noćima zadnje trećine ramazana. (Hadis bilježe Buhari 1912 i Muslim 1167).       

• U drugoj predaji stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., došao kada je osvanuo dvade- seti dan i rekao: “Ko je boravio u i’tikafu neka se vrati na svoje mjesto.” Još je dodao: “Tražite je u jednoj od neparnih noći zadnje trećine ramazana. Ono što ukazuje da je to noć Kadr jeste da je to prijatna i blaga noć u kojoj nema vreline, niti studeni. Sun- ce tog jutra izlazi, ne rasprostirući svoje zrake.”  

d) Allahov Poslanik, s.a.v.s., boravio je u i’tikafu deset dana ramazana, i to u drugoj trećini ramazana. Kada je pao mrak dvadesete noći i nastupila dvadeset prva noć, on se ponovo vratio u itikaf sa svim ashabima koji su bili sa njim. Nakon što je proveo  u ibadetu dvadeset prvu noć, održao je ljudima hutbu i naredio im sljedeće:Ja sam boravio u itikafu ovih deset dana. Poslije sam odlučio da ostanem i zadnjih deset dana ramazana, pa ko je bio sa mnom u itikafu, neka svoj itikaf ne prekida! Pokazana mi je nKadr (u snu), potom mi je dato da je zaboravim; tražite je u zadnjih deset noći, tragajte za njom u svakoj neparnoj noći! (Bilježi Muslim 1168, Buhari  i 1914 i Davud 1379).

i) Ovdje se ukazuje na važnost traganja za noći Kadr i potvrđuje da su Poslanikovi s.a.v.s., snovi bili istiniti i da su se uvijek ostvarivali upravo onako kako ih je sanjao. Poslanikovo, s.a.v.s., viđenje noći Kadr (u snu) može se razumijeti kao da je znao koja je to noć ili da je vidio znakove koji na nju upućuju.

ii) U predaji koju od Ebu Se’ida, r.a., bilježi Buhari da je Džibril obavijestio Poslani- ka, s.a.v.s., da se noć Kadr nalazi u zadnjih deset noći ramazana. Hadis ukazuje na pohvalnost i’tikafa u zadnjoj trećini ramazana, te da je bolje i’tikafiti u zadnjoj trećini ramazana nego u drugoj trećini. Iz hadisa je razvidno koliko se Vjerovjesnik, s.a.v.s., trudio da poduči svoj ummet onome što će im koristiti, kao i posvećenost koju su Po- slanik, s.a.v.s., i njegovi ashabi, r.a., pokazivali u traženju noći Kadra. U hadisu se naglašava da je to pritvrđeni sunnet, jer ga je Vjerovjesnik, s.a.v.s., redovno obavljao.

iii) Noć Kadr, prema hadisu Poslanika, s.a.v.s., treba tražiti u neparnim noćima zadnje trećine ramazana. Dvadeset prva noć ramazana je vrijedna i moguće je da se noć Kadr nalazi upravo u njoj, i zato bi svaki musliman trebao je provesti u ibadetu.                                                                                       

e) Traženje noći Kadra u dvadeset trećoj noći ramazana.

• U predaji koju bilježi imam Malik navodi se da je Unejs Džuhenija, r.a., pitao Pos- lanika, s.a.v.s.: Allahov Poslaniče, ja daleko stanujem pa mi reci koju noć da dođem u džamiju!” Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče mu: “Dođi dvadeset treću noć ramazana!” (Muslim 1168, Ahmed 3/495 i Ebu Davud 1379).

• Od Ibn ‘Abbasa, r.a., prenosi se da je rekao:“Jedne ramazanske noći dok sam spavao  u snu mi je rečeno: ‘Ova noć je noć Kadr.’ Ustao sam pospan pa sam se naslonio na konopce Poslanikovog, s.a.v.s., šatora, a zatim sam otišao Poslaniku, s.a.v.s., i zatekao ga da klanja. Razmislio sam o noći (datumu), pa sam shvatio da je to dvadeset treća noć.” (Hadis bilježi Ahmed).

i) Vjerovjesniku, s.a.v.s., dato je da zaboravi kada je tačno noć Kadr. Mudrost toga je da se ljudi ne opuste i ne zanemare ibadet u drugim noćima zadnje trećine ramazana. Ashabi, r.a., bili su posvećeni traženju posebno vrijednih noći da bi u njima ibadetili. Dvadeset treća noć posebno je vrijedna i moguće je da baš u njoj bude noć Kadr. Sto- ga svaki musliman trebao bi tu noć provesti u ibadetu.     

f) Traženje noći Kadr u zadnjih deset dana ramazana

• Od Aiše, r.a., prenosi se da je rekla: “Kada bi nastupila posljednja trećina ramazana, Vjerovjesnik, s.a.v.s., bi provodio u ibadetu svaku noć i budio bi svoje ukućane.” (Ha- dis bilježe Buhari 1920 i Muslim 1174).

• Imam Ahmed, bilježi hadis: “Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Allahov Poslanik, s.a.v.s., budio bi svoju porodicu i povlačio se od svojih žena (ne bi prilazio svojim ženama).” (Imam Tirmizi bilježi sličan hadis br. 795 i kaže da je hasen sahih). Hadis ukazuje na to da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., i pored toga što mu je Uzvišeni Allah oprostio sve prošle i buduće grijehe, ulagao veliki trud u činjenju ibadeta u zadnjih deset noći ramazana.

i) Pohvalno je zadnjih deset dana ramazana provoditi u namazu, dovi i zikru, sa ciljem traženja noći Kadra jer je tako radio Vjerovjesnik, s.a.v.s.                      

ii) Allah je Svojim robovima ukazao milost time što je noć Kadr ograničio na zadnjih  deset noći ramazana, jer da je ostavljena mogućnost da noć Kadr bude u bilo kojoj noći tokom cijele godine, to bi predstavljalo veliku poteškoću vjernicima koji predano tragaju za noći Kadr. Većini ljudi bi promakla veličanstvena noć Kadr, ibadeti u njoj  i izuzetna nagrada.   

iii) Ubej se zaklinjao i govorio da je Poslanik, s.a.v.s., poučio ummet da Sunce tog jutra (nakon noći Kadra) izlazi ne rasprostirući svoje zrake.                                                                 

• Ashab Ebu Zerr, r.a., ispričao je slijedeći postupak traženja noći Kadra: „Postili smo s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., i kada je nastupila dvadeset i treća noć ramazana, on je ustao i klanjao trećinu noći. Dvadeset i četvrtu noć nije izlazio među nas. Dvadeset i petu noć je izašao među nas i klanjao, sve dok nije prošlo pola noći. Mi smo rekli: Mogli bismo noćas ostati čitavu noć u ibadetu. On je odgovorio: ‘Onaj koji izađe u džamiju i za svojim imamom klanja dokle je i on na namazu, piše mu se kao da je ibadetio čitavu noć.’ Dvadeset i šestu noć nije klanjao ništa poslije jacije. Dvadeset i sedmu noć je okupio svoje supruge, izašao među nas i klanjao s nama toliko da smo se pobojali da će nas proći sehur.”

iv) Na osnovu obavljanja namaza 23.,25. i 27. noći ramazana, Ebu Zerr, r.a., je zak- ljučio da je dvadeset sedma noć ramazana, pouzdano veličanstvena noć Kadra, jer je Poslanikov, s.a.v.s., ibadet te noći najdulje trajao, a i svoje časne supruge je budio da tu noć provedu u ibadetu.

• Od Abdullaha b. Abbasa, r.a., prenosi se da je neki čovjek došao Poslaniku, s.a.v.s., i rekao: “Allahov Poslaniče, ja sam star i bolestan, teško mi je stajati na namazu, pa mi preporuči noć u kojoj ću klanjati ne bi li mi Allah dao da to bude noć Kadr.” Poslanik, s.a.v.s., želio mu je olakšati traženje noći Kadr pa mu je odgovorio: “Drži se sedme noći zadnje trećine ramazana,” (Bilježi Ahmed 1/240, Bejheki 4/312, Hejsemi 3/176; šejh Ahmed Šakir ocijenio je hadis vjerodostojnim).                                      

Ove Poslanikove, s.a.v.s., riječi daju naslutiti da bi dvadeset sedma noć ramazana mo- gla biti noć Kadr, jer one nisu u suprotnosti ni sa drugim hadisima koji govore da noć Kadr može biti svaka neparna noć zadnje trećine ramazana.  

g) Islamski učenjaci, u pokušajima traženja noći Kadra, došli su do više od 40 različi- tih mišljenja! Navodimo samo neke od njih. 

i) Učenjak Kurtubi navodi slijedeće mišljenje.Noć Kadr je jedna od ramazanskih noći! To je stav Ibn Mes’uda, Ebu Hanife i još nekih učenjaka. Premda im je sigurno bilo poznato da se ta noć može i preciznije odrediti, oni to namjerno nisu učinili. Razlog tome je želja da što veći broj postača čini ibadet tokom cijelog ramazana i da se tako više okoriste. Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha:“U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikova- nja dobra i zla.” (2.;185.). To potvrđuje da je Kur’an objavljen u ramazanu i da je noć Kadr jedna od ramazanskih noći.            

ii) Drugo mišljenje koje zastupa većina učenjaka je stav po kojem je noć Kadr jedna od noći zadnje trećine ramazana. Postoji nekoliko vjerodostojnih hadisa koje bilježe Buhari, Muslim i drugi, a koji to potvrđuju. To je potvrdio i Allahov Poslanik, s.a.v.s., tako što je zadnju trećinu ramazana provodio u i’tikafu, kako mu ne bi promakla ova veličanstvena prilika i izuzetna nagrada.To je činio sve do svoje smrti, a kasnije su to nastavile njegove časne supruge.


iii) Treće mišljenje upućuje da je noć Kadr dvadeset prva noć ramazana. To je bio stav Šafije.


iv) Mišljenje Abdullaha ibn Enisa i još nekih, je da je noć Kadr dvadeset treća noć ramazana.  

v) Neki hadisi Poslanika, s.a.v.s., ukazuju da je noć Kadr dvadeset peta noć ramazana.


vi) Najraširenije mišljenje kod nas i u svijetu je da je noć Kadr dvadeset sedma noć ramazana. Dokaz za to je hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: “Noć Kadr je dvadeset sedma noć ramazana. (Muslim 667; vjerodostojnim ga ocijenio Ibn Hibban).

g) Islamski učenjaci, u pokušajima traženja noći Kadra, došli su do više od 40 različi- tih mišljenja! Navodimo samo neke od njih. 

i) Učenjak Kurtubi navodi slijedeće mišljenje.Noć Kadr je jedna od ramazanskih noći! To je stav Ibn Mes’uda, Ebu Hanife i još nekih učenjaka. Premda im je sigurno bilo poznato da se ta noć može i preciznije odrediti, oni to namjerno nisu učinili. Razlog tome je želja da što veći broj postača čini ibadet tokom cijelog ramazana i da se tako više okoriste. Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha:“U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikova- nja dobra i zla.” (2.;185.). To potvrđuje da je Kur’an objavljen u ramazanu i da je noć Kadr jedna od ramazanskih noći.    

ii) Drugo mišljenje koje zastupa većina učenjaka je stav po kojem je noć Kadr jedna od noći zadnje trećine ramazana. Postoji nekoliko vjerodostojnih hadisa koje bilježe Buhari, Muslim i drugi, a koji to potvrđuju. To je potvrdio i Allahov Poslanik, s.a.v.s., tako što je zadnju trećinu ramazana provodio u i’tikafu, kako mu ne bi promakla ova veličanstvena prilika i izuzetna nagrada.To je činio sve do svoje smrti, a kasnije su to nastavile njegove časne supruge.


iii) Treće mišljenje upućuje da je noć Kadr dvadeset prva noć ramazana. To je bio stav Šafije.


iv) Mišljenje Abdullaha ibn Enisa i još nekih, je da je noć Kadr dvadeset treća noć ra- mazana.

v) Neki hadisi Poslanika, s.a.v.s., ukazuju da je noć Kadr dvadeset peta noć ramazana.


vi) Najraširenije mišljenje kod nas i u svijetu je da je noć Kadr dvadeset sedma noć ramazana. Dokaz za to je hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: “Noć Kadr je dvadeset sedma noć ramazana. (Muslim 667; vjerodostojnim ga ocijenio Ibn Hibban).      

 ii) Drugo mišljenje koje zastupa većina učenjaka je stav po kojem je noć Kadr jedna od noći zadnje trećine ramazana. Postoji nekoliko vjerodostojnih hadisa koje bilježe Buhari, Muslim i drugi, a koji to potvrđuju. To je potvrdio i Allahov Poslanik, s.a.v.s., tako što je zadnju trećinu ramazana provodio u i’tikafu, kako mu ne bi promakla ova veličanstvena prilika i izuzetna nagrada.To je činio sve do svoje smrti, a kasnije su to nastavile njegove časne supruge.
iii) Treće mišljenje upućuje da je noć Kadr dvadeset prva noć ramazana. To je bio stav Šafije.
iv) Mišljenje Abdullaha ibn Enisa i još nekih, je da je noć Kadr dvadeset treća noć ra- mazana. v) Neki hadisi Poslanika, s.a.v.s., ukazuju da je noć Kadr dvadeset peta noć ramazana.
vi) Najraširenije mišljenje kod nas i u svijetu je da je noć Kadr dvadeset sedma noć ramazana. Dokaz za to je hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: “Noć Kadr je dvadeset sedma noć ramazana. (Muslim 667; vjerodostojnim ga ocijenio Ibn Hibban).      

i) Učenjak Kurtubi navodi slijedeće mišljenje.Noć Kadr je jedna od ramazanskih noći! To je stav Ibn Mes’uda, Ebu Hanife i još nekih učenjaka. Premda im je sigurno bilo poznato da se ta noć može i preciznije odrediti, oni to namjerno nisu učinili. Razlog tome je želja da što veći broj postača čini ibadet tokom cijelog ramazana i da se tako više okoriste. Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha:“U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikova- nja dobra i zla.” (2.;185.). To potvrđuje da je Kur’an objavljen u ramazanu i da je noć Kadr jedna od ramazanskih noći.

ii) Drugo mišljenje koje zastupa većina učenjaka je stav po kojem je noć Kadr jedna od noći zadnje trećine ramazana. Postoji nekoliko vjerodostojnih hadisa koje bilježe Buhari, Muslim i drugi, a koji to potvrđuju. To je potvrdio i Allahov Poslanik, s.a.v.s., tako što je zadnju trećinu ramazana provodio u i’tikafu, kako mu ne bi promakla ova veličanstvena prilika i izuzetna nagrada.To je činio sve do svoje smrti, a kasnije su to nastavile njegove časne supruge.


iii) Treće mišljenje upućuje da je noć Kadr dvadeset prva noć ramazana. To je bio stav Šafije.


iv) Mišljenje Abdullaha ibn Enisa i još nekih, je da je noć Kadr dvadeset treća noć ra- mazana.

v) Neki hadisi Poslanika, s.a.v.s., ukazuju da je noć Kadr dvadeset peta noć ramazana.


vi) Najraširenije mišljenje kod nas i u svijetu je da je noć Kadr dvadeset sedma noć ramazana. Dokaz za to je hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: “Noć Kadr je dvadeset sedma noć ramazana. (Muslim 667; vjerodostojnim ga ocijenio Ibn Hibban).      

h) Ovdje nisu nabrojana sva mišljenja učenjaka o pitanju – kada je noć Kadr, što uka- zuje da je to pitanje bilo dugo u fokusu istraživanja učenjaka i upućuje na izuzetnu vrijednost noći Kadra.

i) Od svih spomenutih mišljenja o pitanju – kada je noć Kadra, najprihvatljivije mišlje- nje, za koje postoje jaki argumenti, je da je noć Kadr dvadeset sedma noć ramazana.  

ii) Noć Kadr se službeno i simbolično obilježava dvadeset sedme noći ramazana. Nije precizno određeno koja noć u zadnjoj trećini ramazana je noć Kadr. Pouzdano se zna, na osnovu hadisa Poslanika, s.a.v.s., da je to jedna od noći u zadnjoj trećini ramazana i najvjerojatnije jedna od neparnih noći. To je jedna od najvažnija svetkovina musli- mana. Kuran za nju kaže: “Noć Kadra (sudbine) je bolja od hiljadu mjeseci.”(97; 3)

iii) Noć Kadr je veličanstvena noć jer je u njoj započela objava Kur’ana.Vjeruje se da u toj noći meleki otvaraju knjigu sudbine svakog pojedinog insana.

iv) Na osnovu vjerodostojnih hadisa, sasvim je sigurno da je noć Kadr, jedna od zad- njih deset noći ramazana. Dokaz za to je hadis Poslanika, s.a.v.s, kojeg prenosi Aiša, r.a., u kojem stoji: “Tražite noć Kadr u zadnjih deset dana ramazana!” (Tirmizi).                                               

j)Ulema se razišla po tome u kojoj neparnoj noći zadnje trećine ramazana je noć Kadr.

i) Neki učenjaci smatraju da noć Kadr nije svake godine u istoj neparnoj noći zadnje trećine ramazana već da prelazi iz jedne u drugu neparnu noć. Na to upućuje i činje- nica da mjesec ramazan nema svake godine isti broj dana (neke godine se posti 29 a neke godine 30 dana) pa kako znati koliko dana će se postiti naredne godine, ili kada  će se pojaviti mlađak mjeseca ramazana, i u konačnici, koja će od neparnih noći za- dnje trećine ramazana biti noć Kadr?! Zar bi moglo u oba slučaja i kada se posti 29 i kada se posti 30 dana, noć Kadr biti u istoj ramazanskoj noći? To upućuje da se dva- deset sedma noć ramazana i noć Kadra svake godine ne podudaraju, kao što i stoji u brojnim hadisima.      

ii) Drugi učenjaci smatraju da je noć Kadra fiksna i da je to svake godine dvadeset sedma noć ramazana. Budući da Poslanik, s.a.v.s., nije tačno kazao koja je to noć nego je ostala skrivena, postači nastoje da sve noći zadnje trećine ramazana, a naro- čito njene neparne noći, provedu u ibadetu, kako im ne bi promakla veličanstvena noć Kadra i izuzetna nagrada.                                                                                                      

iii) Neki učenjaci su otišli tako daleko i kazali da je noć Kadra bila samo u vremenu poslanika Muhammeda, s.a.v.s., a potom je dignuta. Ipak većina učenjaka smatra da noć Kadra dolazi u svakom ramazanu i da će tako biti do Sudnjega dana. Uzvišeni je milostiv i ne bi uskratio svojim robovima tu izuzetnu priliku da uvećaju svoja dobra djela, ahiretsku opskrbu i budu spašeni.                                                                          

iv) Predanost i posvećenost traženju noći Kadr predstavlja jedan vid prakticiranja Poslanikovog, s.a.v.s., sunneta. Ono će biti potpuno samo uz provođenje zadnjih deset noći ramazana (posebno neparnih noći) u pojačanom ibadetu, kao što je i’tikaf. 

k) Traženje noći Kadra u zadnjih sedam noći ramazana 

• Od ‘Abdullaha b. Omera, r.a., prenosi se da su neki ashabi Poslanika, s.a.v.s., sanjali da je noć Kadra u zadnjih sedam noći ramazana, pa je Poslanik, s.a.v.s., rekao:” Vidim da svi vaši snovi jednoglasno ukazuju (podudarili) da je noć Kadr u zadnjih sedam noći ramazana, pa onaj ko je bude tražio, neka je traži u zadnjih sedam noći.” (Muttefekun alejhi).

Citirani hadisi upućuju na vrijedne pouke. Jedna od njih je da noć Kadr treba predano tražiti i cijelu provesti u ibadetu jer se u njoj nalazi veliko dobro.                                               

i) Snovi mogu biti od Uzvišenog Allaha, mogu se javiti kao posljedica čovjekove zao- kupljenosti i razmišljanja o nečemu, ali dolaze i od šejtana.                               

ii) Ukoliko nekoliko vjernika usnije isti san, taj san smatrat će se istinitim.             

iii) Na isti način tretiraju se predaje i stavovi o nekom pitanju. Ako istu predaju pre- nosi više vjernika, tada se ona prihvata kao ispravna. Isto tako, ako vjernici zauzmu jednoglasan stav o nekom pitanju, tada se to prihvata kao ispravno. Razlog ovakvog postupanja je u tome što pojedinac može pogriješiti, ili slagati, ili zauzeti pogrešan stav, ili nekad svjesno pogriješiti, ali jednoglasno prihvatanje mišljenja o nečemu ne ostavlja prostora za pogrešku ili zabludu.         

iv) Dozvoljeno je postupati u skladu sa mišljenjem koje zastupa većina, ali pod uvje- tom da nije u suprotnosti sa kur’ansko – hadiskim tekstom, konsenzusom učenjaka ili jasnom analogijom. Dokaz za to je sljedeće predanje.                          

Nekolicina ashaba, r.a,, usnila je da se noć Kadra nalazi u zadnjih sedam noći rama- zana. Te godine Vjerovjesnik, s.a.v.s., naredio je da se ona iščekuje baš u tim noćima. Kada je noć Kadr prošla, znakovi ove noći ukazali su da je to bila noć Kadr.         

v) Noć Kadr može biti otkrivena nekim ljudima u snu ili na javi i to na više načina: mogu vidjeti njenu svjetlost, ili nekoga ko će im reći: “Ovo je noć Kadr”, ili im Allah, može srce prosvijetliti spoznajom pa da uoče znakove koji ukazuju na nju.          

l) Traženje noći Kadr u neparnim noćima    

Prema islamskim tekstovima muslimani traže noć Kadra u zadnjih deset noći ramazana, tako da svaku neparnu noć u zadnjoj trećini ramazana provedu u ibadetu.   To je potvrđeno u hadisu Buharije i Muslima: “Tražite je u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana”. (Buhari i Muslim).            

 i) Zbog izuzetne vrijednosti ibadeta u noći Kadra važno je svaku neparnu noć u zadnjoj trećini ramazana provesti u ibadetu Gospodaru, jer svaka od njih može biti noć Kadra.           

ii) Imam Buhari je zabilježio predaju od Ubade ibn Samita, da je Allahov poslanik Muhammed, s.a.v.s., izišao da obavijesti ashabe o noći Kadra, a dvojica muslimana su se međusobno prepirali o tome kada je noć Kadr. Prišao im je i rekao: “Izišao sam da vas obavijestim o tome kada je noć Kadr. Strahovao sam da vam promakne jer je nje- na vrijednost ogromna. Možda je bolje za vas da se prešuti i da ostane skrivena.” Potom je podignuta od mene (dato je da zaboravim) a možda je to i bolje za vas.Tra- žite je u neparnim noćima zadnje trećine ramazana.” Citirani hadis predstavlja dokaz da su rasprava, prepirka i svađa muslimanima, zabranjeni, posebno kad se radi o pita- njima vjere.                                                                                     

 iii) Prepirke, razilaženja, bezrazložna sporenja među muslimanima, razdori i razila- ženja mogu prouzročiti zlo, kako onima koji se spore i prepiru, tako i ostalim musli- manima. Zbog toga je podignuta noć Kadr i premještena u drugu noć. Isto tako ovo  se odnosi i na zavađene muslimane kojima je uskraćen oprost i čija djela Uzvišeni Allah ne prima sve dok se ne pomire.                                                                                                     

iv) Djela ljudi predočuju se Uzvišenom Allahu svakog četvrtka i ponedjeljka. On, s.v.t., taj dan oprosti svima osim onima koji Mu čine širk, i onima koji su u zavadi sa svojim bratom (muslimanom), pa se kaže: ‘Ostavite ovu dvojicu dok se ne pomire’.” To ukazuje da se greške pojedinaca reflektiraju i na zajednicu. Zbog velike štetnosti ovog stanja u društvu islam je propisao obavezu mirenja zavađenih. Allah, dž.š., kaže: “Allaha se bojte i izgladite međusobne razmirice!” (8.;1.)   

Značaj misije mirenja zavađenih ogleda se u tome, što je u toj situaciji čak dozvoljeno i slagati (premda je laganje jedan od najvećih grijeha), kako bi se postigao cilj a taj je zdrava, čvrsta, sretna i prosperitetna zajednica.

m) Noć Kadr pojavljuje se svake godine i tako će biti sve do Sudnjega dana. Od Vje- rovjesnika, s.a.v.s., je podignuto znanje pa je učinjeno da zaboravi kad tačno dolazi noć Kadr. To potvrđuje da noć Kadr ne dolazi svake godine u istoj noći, nego prelazi iz jedne noći u drugu. Time je muslimanima data blagodat koja se ogleda u poveća- nom ibadetu tokom svih deset noći zadnje trećine ramazana.

• Dokaz za to je hadis Ebu Se’ida el-Hudrija, u kojem stoji:“Allahov Poslanik, s.a.v.s., boravio je u i’tikafu u drugoj trećini ramazana iščekujući noć Kadr. To je bilo prije nego što mu je pokazana noć Kadr. Kada je prošla druga trećina, naredio je da se šator ukloni iz džamije. Zatim mu je pokazano da se ta noć nalazi u zadnjih deset da- na ramazana, pa je naredio da mu se ponovo postavi šator, nakon čega je izašao i re- kao:O ljudi, bila mi je pokazana noć Kadr i izašao sam da vas obavijestim o njoj. Međutim, došla su dva čovjeka prepirući se, a sa njima šejtan, pa mi je dato da je zaboravim. Zato tražite je u neparnim noćima zadnje trećine ramazana, tragajte za njom u devetoj, sedmoj i petoj’.” (Bilježe ga Buhari 1912 i Muslim 1167).                             

U hadisima se potvrđuje da su Vjerovjesnikovi snovi bili istiniti i da su se uvijek ost- varivali upravo onako kako ih je sanjao.                                                              

i) Kur’ansko-hadiski argumenti potvrđuju da je vrijednost ibadeta koje vjernik čini u noći Kadra vredniji od ibadeta koje bi vjernik činio tokom hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. To je potvrdio Allahov Poslanik, s.a.v.s., u hadisu: “Došao vam je bla- goslovljeni mjesec, u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. (Ibn Madža od Enesa ibn Malika br 1644).                                               

• O vrijednosti noći Kadra Uzvišeni Allah kaže: Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr, a šta ti misliš šta je noć Kadr? noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci.’ (97.;1-3.)

ii) Pitali su Ebu Se’ida, Allah mu se smilovao, da li je od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., čuo nešto o noći Kadr?” Odgovorio je: “Da” i ispričao sljedeće. Bili smo sa Poslani- kom, s.a.v.s., u i’tikafu u drugoj trećini ramazana. Dvadesetog dana ujutro izašli smo a Allahov Poslanik, s.a.v.s., nam je rekao: Pokazana mi je noć Kadra, a ja sam je zaboravio (dato mi je da je zaboravim) pa je tražite u neparnim noćima zadnje tre- ćine ramazana. (Hadis bilježe Buhari 1912 i Muslim 1167).

• U drugoj predaji stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., došao kada je osvanuo dvade- seti dan i rekao: Ko je boravio u itikafu neka se vrati na svoje mjesto.”Još je dodao: Tražite je u jednoj od neparnih noći zadnje trećine ramazana. Ono što ukazuje da je to noć Kadr jeste da je to prijatna i blaga noć u kojoj nema vreline, niti studeni. Sunce tog jutra izlazi, ne rasprostirući svoje zrake.”    

n) Allahov Poslanik, s.a.v.s., boravio je u i’tikafu deset dana u drugoj trećini ramazana. Kada je pao mrak dvadesete noći i nastupila dvadeset prva noć, on se ponovo vratio u itikaf sa svim ashabima koji su bili sa njim. Nakon što je proveo u ibadetu dvadeset prvu noć, održao je ljudima hutbu i naredio im sljedeće: Ja sam boravio u itikafu ovih deset dana. Poslije sam odlučio da ostanem i zadnjih deset dana ramazana, pa ko je bio sa mnom u itikafu, neka svoj itikaf ne prekida! Pokazana mi je nKadr (u snu), a onda mi je dato da je zaboravim; tražite je u zadnjih deset noći, tragajte za njom u svakoj neparnoj noći! (Buharijeva predaja, 1914).  

i) Iz brojnih hadisa saznajemo da se noć Kadr najvjerovatnije nalazi u neparnim noći- ma zadnje trećine ramazana. Vjerovjesnik, s.a.v.s., nije imao znanje o tome u kojoj je noći tačno noć Kadr, zatim mu je to obznanjeno a potom mu je dato da to zaboravi.   

ii) Iako je Allah oprostio Svom miljeniku Muhammedu, s.a.v.s., sve grijehe, i potonje i buduće, on, s.a.v.s., trudio se i tražio noć Kadr u drugoj trećini ramazana prije nego što mu je obznanjeno da se ta noć nalazi u zadnjoj trećini ramazana.                                                        

• Imam Ahmed bilježi hadis od Ibn Omera, r.a., da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: “Noć Kadr je dvadeset sedma noć ramazana”.                               

• Abdullah ibn Abbas je došao do zaključka da je noć Kadr dvadeset sedma noć rama- zana, na originalan način. Prenosi se da je Omer, r.a., okupio ashabe da razgovaraju o temi noć Kadr. Sa njima je bio i dječak Ibn Abbas. Ashabi su pravili šalu: “Ibn Abbas je poput naših sinova i nema potrebe da bude sa nama u ovom razgovoru.” Na to im Omer reče: “On je mladić koji posjeduje razborito srce i jezik koji voli da pita”. A za- tim Omer upita ashabe o noći Kadr. Svi su odgovorili da je ona u zadnjih deset noći ramazana. Potom upita Ibn Abbasa, a on odgovori: “Mislim da je ona u dvadeset sed- moj noći ramazana.” Omer upita: “Kako si to zaključio?” Na to dječak Ibn Abbas reče: “Allah, dž.š., stvorio je sedam nebesa, sedam zemalja, sedam dana i čovjeka iz sedam dijelova. Propisao je sedam krugova prilikom tavafa oko Kabe, i sedam krugova ho- danja između Saffe i Merve. Odredio je da se bacaju kamenčići sedam puta na Mini.” Na osnovu ponavljanja broja sedam, Ibn Abbas je zaključio da je noć Kadr u dvadeset sedmoj noći ramazana. Ashabi su vidjeli da su odgovori ovog dječaka vrijedni pažnje i da bi bilo korisno pažljivo ih slušati i o njima razmisliti.                                                                   

iii) Postoje i drugi dokazi na osnovu kojih se može zaključiti da je noć Kadr u dvade- set sedmoj noći ramazana. Primjer za to je riječ FIHA u suri Kadr, što znači U NJOJ, je dvadeset sedma riječ u ovoj suri, što navodi na zaključak da se radi o dvadeset sed- moj noći. A Allah najbolje zna.

o) Na osnovu citiranih vjerodostojnih hadisa, jasno se razabire da je noć Kadr jedna od posljednjih deset noći ramazana i da ona svake godine ne dolazi u istoj noći već  se mijenja, tako da nekad može biti 21., nekad 23. ili 25. ili 27., kao i 29. noć. Ovo mišljenje je preferirao (zastupao) i šejh Šenkiti u komentaru hadisa o noći Kadr.

i) Šejhul-islam Ibn-Tejmije, pak, smatra da noć Kadr ne mora biti u neparnoj noći, već da može biti i u parnim noćima. Do tog zaključka je došao na osnovu hadisa u kome je Muhammed, s.a.v.s., rekao da je noć Kadr jedna od neparnih noći zadnje trećine ramazana; deveta, sedma, peta, treća i prva noć. Kaže Ibn-Tejmije: “Ako mjesec ima trideset dana, onda su to parne noći. Radi toga je potrebno tražiti noć Kadr u svih zadnjih deset noći ramazana (“El-Fetava”, 25/ 284.-285.).

p) Muslimani vjeruju da se veličanstvena noć Kadr nalazi u posljednjih deset dana ramazana. Allahov Poslanik, s.a.v.s., tražio je noć Kadr u zadnjoj trećini ramazana tako što je boravio u i’tikafu i potpuno se posvetio činjenju ibadeta Uzvišenom Allahu. Preporučavao je svom ummetu, da provedu zadnju trećinu ramazana u ‘itikafu, govo- reći: “Ako nisi u mogućnosti da provedeš čitavu zadnju trećinu ramazana u i’tikafu, onda provedi u i’tikafu onoliko dana koliko možeš. A ako ne možeš uopšte biti u i’ti- kafu, onda potrudi se da zadnjih deset dana ramazana provedeš u ibadetu i pokor- nosti klanjanjem namaza, učenjem Kur’ana, činjenjem zikra i učenjem dove. Nastoj da se po danu odmaraš kako bi bio pripremljen da noći provedeš u ibadetima.”

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je naš uzor u svemu. Dokaz za to suAllahove riječi: “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nag- radi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.”                                

i) Noći posljednjih deset dana ramazana su nesumljivo najvrijednije i najveličanstve- nije noći u toku cijele godine. Zbog toga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kako veli Aiša, r.a., činio ibadet više nego u bilo kojim drugim danima.” (Bilježe Muslim i Tirmizi). Dokaz za to je hadis: ”Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi tih dana cijele noći provodio u ibadetu i veoma malo, skoro nikako ne bi spavao.” (Muttefekun alejhi).                           

Kako bilježi imam Tirmizi, Poslanik, s.a.v.s., je budio članove svoje porodice da provedu veličanstvenu noć Kadr u ibadetu Gospodaru. Preporučivao je ashabima a preko njih i čitavom ummetu da traže noć Kadr u deset zadnjih dana ramazana.     

ii) Noć Kadr treba tražiti u neparnim noćima zadnje trećine ramazana. Islamski uče- njaci razišli se po pitanju u kojoj od neparnih noći zadnje trećine ramazana je noć Kadr. Dok neki učenjaci kažu da noć Kadr prelazi iz jedne neparne noći u drugu ne- parnu noć zadnje trećine ramazana, većina smatra da je noć Kadr dvadeset i sedma noć ramazana. S obzirom da Poslanik, s.a.v.s., nije tačno odredio koja je to noć, to bi se postači trebali više truditi oko traženja te noći. U tu svrhu pohvalno je cijeli rama- zan provesti u ibadetu, a posebno neparne noći zadnje trećine mubarek ramazana.

iii) Noć Kadr se nalazi u jednoj od neparnih noći zadnje trećine ramazana, a najveći su izgledi da je to dvadeset sedma noć ramazana.                                                                                          

iv) Ubejj b. Ka’b se zaklinjao: “Tako mi Allaha, ja znam kada je ta noć, to je noć koju nam je Poslanik naredio da je u ibadetu provedemo, to je dvadeset sedma noć.” (Bi- lježi Muslim). Upitali su: “Na osnovu čega to tvrdiš?” Odgovorio je:“Na osnovu jed- nog znaka o kojem nas je obavijestio Allahov Poslanik, s.a.v.s., a to je da Sunce tog jutra izlazi ne rasprostirući svoje zrake, kao da je pun mjesec. U njoj nema ni preve- like hladnoće ni vrućine. U njoj, dok ne svane, ni jednoj zvijezdi nije dopušteno da pa- dne.”(Muslim 762, Ebu Davud 1378, Tirmizi 3351 i Ahmed 5/130).                       

v) Ubejj b. Ka‘b, r.a., komentirao je riječi Ibn Mes‘uda: “Ko zadnjih deset noći ra- mazana provede u ibadetu pogodiće noć Kadr (neće mu promaknuti)?” Ubejj, r.a., je na to rekao: “ On je htio da se ljudi ne opuste (ne oslone samo na jednu od neparnih noći zadnje trećine ramazana) i ne postanu nemarni. A on zna da je ona u ramazanu i to u zadnjoj trećini ramazana i da je to dvadeset sedma noć ramazana.                                                                                                                                

vi) U predaji koju bilježi Tirmizi navodi se da je Ubejj, r.a., rekao: “Tako mi Allaha, Ibn Mes‘ud je znao da je ta noć u ramazanu i da je to dvadeset sedma noć, ali nije želio obavijestiti vas o tome pa da se opustite.” (Tirmizi 793, kaže da je hasen sahih). Podsjetimo čitaoce da je učenjaku dozvoljeno prikriti dio znanja ako u tome vidi ko- rist, kao što je Ibn Mes’ud, r.a., prikrio svoje znanje o tome kada je noć Kadr, kako  ljudi ne bi zanemarili noćni namaz u preostalim noćima zadnje trećine ramazana.

r) Traženje noći Kadr u dvadeset sedmoj noći ramazana

• Ubejj b. Ka’b, r.a., upitan je da komentira stav Ibn Mes’uda: “Ko cijelu godinu kla- nja noćni namaz, pogodit će noć Kadr?” Odgovorio je: “Allah mu se smilovao, htio je da se ljudi ne opuste i ne postanu nemarni. A on zna da je ona u ramazanu i to u zadnjih deset noći, i da je to dvadeset sedma noć.”                                  

• Potom se zakleo kategorički tvrdeći da je to dvadeset sedma noć. Upitan je: “Na os- novu čega to tvrdi?” Odgovorio je:“Na osnovu jednog znaka o kojem nas je obavijes- tio Allahov Poslanik, s.a.v.s., a to je da Sunce tog jutra izlazi ne rasprostirući svoje zrake.” (Bilježi Muslim 762, Ebu Davud 1378, Tirmizi 3351 i Ahmed 5/130 a Ibn Hibban 3690 ocijenio je predaju vjerodostojnom).

• U predaji koju bilježi Tirmizi navodi se da je Ubejj, r.a., rekao: “Tako mi Allaha, Ibn Mes’ud je znao da je ta noć u ramazanu i da je to dvadeset sedma noć, ali nije želio da vas o tome obavijesti pa da se opustite.” (Tirmizi 793 i kaže da je hasen sahih).

• Od Mu’avije, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Noć Kadr je dvadeset sedma noć.” (Ebu Davud 1386. Vjerodostojnim ga je ocijenio Ibn Hibban 3680).   

• Od ‘Abdullaha b. ‘Abbasa, r.a., prenosi se da je neki čovjek došao Poslaniku, s.a.v.s., i rekao: “Allahov Vjerovjesniče, ja sam star i bolestan, teško mi je stajati na namazu, pa mi preporuči noć u kojoj ću klanjati ne bi li mi Allah dao da to bude noć Kadr.” Allahov Poslanik, s.a.v.s., mu je odgovorio: “Drži se sedme noći zadnje trećine rama- zana!” (Bilježi ga Ahmed 1/240 i Bejheki 4/312).

i) Prve generacije muslimana marljivo su koristile svaku priliku da saznaju koji su to odabrani odlikovani dani i koje ibadete obavljati da bi se što bolje okoristili. To u pr-  vom redu znači da bi se približili Gospodaru i zaslužili Njegovu milost i oprost.

ii) Učenim ljudima je dozvoljeno da sakriju dio znanja (da prešute) ako u tome vidi određenu korist, kao što je Ibn Mes’ud zbog bojazni da će se ljudi opustiti i zanemariti ibadete u drugim neparnim noćima, prešutao i nije rekao kada je noć Kadr.

iii) U odlikovanim (posebno vrijednim i odabranim) danima, kao što su zadnja trećina ramazana u kojima se traži noć Kadr, musliman se treba osloboditi svih obaveza i posvetiti isključivo ibadetu, kako bi sa malo truda postigao veliku nagradu i ogrom- no dobro.

iv) Nakon svega do sada rečenog može se konstatirati da se noć Kadr premješta i da svake godine može biti u drugoj noći, ali najvjerovatnije je da se nalazi u dvadeset sedmoj noći, kao što je to, zaklinjući se, ustvrdio Ubejj b. Ka’b, r.a.

v) Poslanik, s.a.v.s., rekao je bolesnom starcu da se noć Kadr nalazi u dvadeset sed- moj noći ramazana, međutim, to nije u suprotnosti sa drugim hadisima koji govore da se noć Kadr nalazi i u drugim noćima, jer se Vjerovjesnikov, s.a.v.s., iskaz odnosio na tu godinu u kojoj mu je postavljeno pitanje. Na taj način možemo pomiriti (uskladiti) naizgled oprečne hadise o ovom pitanju.

s) Traženje noći Kadr u zadnjoj ramazanskoj noći

Allahov Poslanik, s.a.v.s., govorio je ashabima da veličanstvenu noć Kadr traže samo u zadnjih deset noći. U jednoj prilici je rekao: Tražite je u devet preostalih, ili u sedam preostalih, ili u pet preostalih, ili u tri preostale, ili u zadnjoj noći’.” Hadis bilježe Tirmizi 794, Ahmed 5/39 i Taberani 1119 koji kaže da je hasen sahih.           

t) Iz do sada rečenog razabire se nekoliko pouka.

i) Noć Kadr nalazi se u zadnjih deset noći ramazana i to najčešće u neparnim. Moguće je da bude i u parnim noćima ako se uzme u obzir da su “preostale noći” spomenute u citiranom hadisu, parne kada mjesec ramazan ima trideset dana. Zbog toga noć Kadr treba tražiti u svih deset noći zadnje trećine ramazana.

ii) Hadis ukazuje na to koliko su se ashabi brinuli da im ne promakne noć Kadr i tru- dili se da je provedu u ibadetu i zasluže ogromnu nagradu.  

iii) Noć Kadr u nekim godinama može biti i u zadnjoj noći ramazana jer mnogi hadisi ukazuju na to da se ona premješta iz godine u godinu.

iv) Praksa je u mnogim džamijama širom islamskog svijeta da imam nakon dvadeset devete noći završi hatmu Kur’ana koju je učio u teravih namazu tokom ramazana.

1.1.1. Znakovi koji ukazuju na noć Kadr  

Noć Kadr ima posebna svoja obilježja. Ona je tiha, mirna, vedrija od ostalih noći, bez jakog vjetra i bez oluje. Nije ni previše hladna ni previše topla. Te noći Allah spušta

Svoju milost na Svoja stvorenja, mnogo više nego u drugim noćima. U noći Kadra Allah oprosti velikom broju Svojih robova i oslobodi ih džehennemske vatre.  

a) Muslimani žude za noći Kadra i ulažu velike napore da im ne promakne ta izuzetna prilika za činjenje djela izuzetne vrijednosti, ibadeta Gospodaru i približavanje Njemu Uzvišenom. Oni nastoje ugrabiti što više blagodati i učiniti što više dobročinstava u ovoj veličanstvenoj noći, kako bi zaslužili Allahovu milost i oprost. Vjernici su svje- sni da sve što je Stvoritelj propisao i naredio Svojim robovima da čine je hajr i dobro za njih a sve što je zabranio da čine je loše za njih.

i) U hadisima Allahovog Poslanika, s.a.v.s., postoje dvije vrste pokazatelja noći Kadra:                                                    

 – pokazatelji koji se vide u toku noći Kadra, i   

– pokazatelji koji se vide nakon što prođe noć Kadra.


• Opisujući noć Kadra, Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Pokazatelji noći Kadra uka- zuju da je to noć čista i vedra, kao da je u njoj blistavi mjesec. Ona je mirna i blaga noć, niti topla niti hladna. U toj noći zvijezdama nije dozvoljeno da padaju sve dok ne svane. Također, Sunce tog jutra izlazi zaokruženo bez sunčevih zraka (bez uobičaje- nog sjaja), kao da je pun mjesec, a šejtanima nije dozvoljeno da tog dana izađu sa Suncem.” (Hadis bilježi Ahmed).

b) Brojni hadisi ukazuju da postoje znakovi na osnovu kojih se prepoznaje noć Kadr, koji najavljuju dolazak noći Kadra. Spomenimo samo neke od njih.

• Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Znaci noći Kadr su da je ona čista i svijetla  kao da je u njoj pun mjesec. Ona je mirna i tiha. U njoj nema ni prevelike hladnoće  ni vrućine. U njoj, dok ne svane, ni jednoj zvijezdi nije dozvoljeno da padne.”

• Prenosi se od Ibn Abasa i Ibn Huzejme, da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: “Noć Kadr je blaga noć, i u njoj nema ni vreline ni studeni. Sunce se u tom danu pojavi sa slabim crvenilom” (svjetlošću) (Bilježi Et-Tajalisi).

• Najpotpuniju predaju o prepoznavanju noći Kadr bilježi Ahmed ibn Hanbel, u kojoj Resulullah, s.a.v.s., kaže: “To je sjajna i blistava noć, kao da je u njoj Mjesec zablis- tao. To je mirna i blaga noć, u kojoj nema vreline niti hladnoće. U njoj nije dozvoljeno zvijezdama da padaju. Tog jutra se Sunce pojavi bez zraka, poput Mjeseca u uštapu i šejtanu nije dozvoljeno da se pojavi”.

• Imam Ibn Mes’ud rekao je: “Ko cijelu godinu klanja noćni namaz pogodit će noć Kadr (neće mu promaknuti).

ii) U dvadeset trećoj noći mjesec bude poput velike posude, i to je bila noć Kadr u godini koja je spomenuta u ovim hadisima.

• Ebu Huzejfa prenosi od jednog ashaba da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Pogledao sam u mjesec u zoru, nakon noći Kadra pa sam ga vidio kao da je polovica velike posude.” (Hadis bilježi Muslim)

• Preneseno je da je Ibn Mes´ud rekao: Ko bude provodio svaku noć ramazana u ibadetu potrefit će (neće mu promaći) noć Kadr.Time se želi upozoriti vjernike da se ne oslone samo na jednu od neparnih noći zadnjih deset dana ramazana. On se zakleo da je ona u dvadeset sedmoj noći ramazana. Kad je upitan na osnovu čega to tvrdi, re- kao je: Na osnovu znaka o kome nas je obavijestio Allahov Poslanik, s.a.v.s., da Sunce tog dana izlazi bez zraka (bez uobičajenog sjaja). (Bilježi Muslim). 

• Ubejj b. Ka’b, r.a., zakleo se i rekao da se noć Kadr nalazi u neparnim noćima zadnje trećine ramazana, najvjerojatnije u dvadeset sedmoj noći. Kada je bio upitan da kome- ntira govor: Tvoj brat Ibn Mes´ud rekao je: Ko bude provodio svaku noć ramazana u ibadetu potrefit će noć Kadra’” odgovorio je: “Ibn Mes’ud, Allah mu se smilovao, želio je da se ljudi ne oslone samo na jednu noć. On zna da je noć Kadr u zadnjih deset noći ramazana i da je to dvadeset sedma noć. Zatim se zakleo, ne dvoumeći se da je ona u dvadeset sedmoj noći ramazana. (Muslim)

i) U noći Kadra mnoštvo meleka se spuštaju na Zemlju predvođeni melekom Džibri- lom, a.s., kako bi prisustvovali namazu sa klanjačima u džamijama. Broj meleka u toj noći veći je od broja kamenčića na Zemlji.To je potvrdio Allahov Poslanik, s.a.v.s.: Noć Kadr je dvadeset sedma ili dvadeset deveta noć.U toj noći na Zemlji ima više meleka nego kamenčića.” (Bilježi ga Ahmed 2/519 a Ibn Huzejme ga je ocijenio vjero- dostojnim.

ii) Od brojnih znakova koji ukazuju na dolazak noći Kadr su smiraj i spokoj koji se na vjernike spuštaju zbog pokornosti i mnoštva ibadeta koje u toj noći čine Gospodaru.

iii) Jedan od znakova noći Kadra je da sunce ujutro, nakon te noći, izlazi blijedo, bez uobičajenog sjaja i bez rasprostiranja zraka.

Ulema je pojasnila da je to zbog povratka meleka ka nebu, koji su u toj noći u veli- kom broju sišli na Zemlju, te sa svojim krilima i svjetlošću zaklone sunčeve zrake.  

iv) Noć Kadr je vedra i mirna, u njoj nema ni prevelike vrućine ni prevelike hladnoće u poređenju sa noćima prije i poslije nje.   

• Od ‘Ubade b. Samita, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ” Noć Kadr je vedra i blistava noć, kao da je u njoj zablistao mjesec.To je mirna i blaga noć u kojoj nema ni vreline ni hladnoće. U njoj nije dozvoljeno padanje zvijezda sve do svanuća. Jedan od znakova ove noći jeste da se narednog jutra sunce pojavi ne ras- prostirući svoje zrake, poput mjeseca u uštapu. Tada šejtanu nije dozvoljeno da izađe sa njim (Suncem).” (Bilježi Ahmed).  

• U drugoj verziji od Džabira, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Pokazana mi je noć Kadr, potom sam je zaboravio, a ona se nalazi u zadnjih deset noći ramazana. To je vedra i blaga noć, u kojoj nema ni vreline ni hladnoće. Toliko je blistava kao da u njoj mjesec svijetli tako jako da svojom svjetlošću zasjeni zvijezde. Šejtan te noći ne izlazi sa Suncem (sve do svanuća).” (Bilježe ga Ibn Huzejma 2190 i Ibn Hibban 3688).   

v) Većinu ovih znakova ljudi mogu uočiti tek nakon što prođe noć Kadra. Svrha toga je da onaj ko ju je proveo u ibadetu zahvali Gospodaru što ga je na nju uputio, a onaj ko je u njoj bio nemaran, da se pokaje i čvrsto obeća da će se u buduće truditi da mu više nikad ne promakne veličanstvena noć Kadr i ogromna nagrada. Ovi znakovi vri- jede za svaku noć Kadra i nisu strogo vezani za vrijeme u kojem je živio Allahov Pos- lanik, s.a.v.s. Hadisi ukazuju na to da musliman treba željno iščekivati ovu noć te ulo- žiti mnogo truda da je pronađe, jer se u njoj nalazi veliko dobro.

• Ubejj b. Ka’b se na to zakleo i kategorički tvrdio: ‘Tako mi Allaha osim kojeg drugog boga nema, ta noć je u ramazanu! Tako mi Allaha, ja dobro znam koja je to noć! To je noć za koju nam je Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredio da je provedemo u namazu. To je dvadeset sedma noć, a jedan od njenih znakova jeste i taj da Sunce ujutro, nakon nje, izlazi bijelo ne rasprostirući svoje zrake’.” (Muslim 762 i Ibn Hibban 3690). 

• Od Ibn Mes’uda, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Zaista se noć Kadr nalazi u polovini zadnjih sedam dana ramazana. Sunce ujutro, nakon nje, izlazi čisto, bez rasprostiranja svojih zraka.”

U drugoj verziji Ibn Mes’ud je dodao: “Pogledao sam u Sunce i vidio da je upravo onakvo kakvim ga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., opisao.” (Bilježi Ahmed 1/406).     

c) Postoje i mnoge druge predaje o znakovima noći Kadr koje nisu vjerodostojne, već su potpuno izmišljene. Neke od njih su da se u toj noći drveće savije do zemlje, pa se ponovo vrati, da se na sve strane čuje selam, da slana voda postaje slatka u toj noći, da se svjetlost vidi na svakom mjestu, čak i u najvećim tminama. Ove predaje nemaju utemeljenje u Kur’anu i Sunnetu.

Hvala Uzvišenom Allahu što nam svake godine u mjesecu ramazanu daruje veličanstvenu noć Kadr, da bi uvećali svoja dobra djela, ahiretsku opskrbu i približili se Gospodaru. Doista su Njegova milost i dobrota neizmjerni!

Vrijednosti i odlike noći Kadra

2.1. Blagoslovljena noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci

a) Noć Kadr je najznačajnija noć u dugoj povijesti ovoga svijeta, bremenita brojnim vrijednostima, od kojih izdvajamo najbitnije. Allah, dž.š., odabrao je mubarek noć Kadr da u njoj počne objava Kur’ana Allahovom poslaniku Muhammedu, s.a.v.s.

i) Noć Kadr je najvrednija noć u toku cijele godine jer je Uzvišeni Allah odabrao ve- ličanstvenu noć Kadr za početak objave Časnog Kur’ana. Dokaz za to je Njegov govor: “Inna enzelnahu fi lejletil Kadr. Ve ma edrake ma lejletul Kadr. Lejletul Kadr hajrun min elfi šehr.Tenezzelul melaiketu verruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr. Selamun  hije hatta matleil fedžr.“ (Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleci i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.” (97.;1. 5.)

• To je Uzviženi Allah potvrdio riječima:Tako mi Knjige jasne, Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo i Mi, doista opominjemo, u kojoj se svaki mudri posao riješi po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike kao milost Gospo- dara tvoga. On, uistinu, sve čuje i sve zna. (44.;2. 6.).           

b) Blagoslovljena noć Kadr stekla je ugled i čast time što je u njoj počela objava Ča- snog Kur’ana, najveće milosti Stvoritelja svih svjetova ikad darovane čovječanstvu, kako stoji u kur’anskim ajetima. Iz tih ajeta razvidno je da se ova veličanstvena noć nalazi u mjesecu ramazanu. Međutim, nije precizno rečeno koja od ramazanskih noći je noć Kadr. Uzvišeni Allah mudro je učinio da ova veličanstvena noć ostane skrive- na. Mudrost je u tome da bi postači tražeći noć Kadr proveli u ibadetu sve ramazanske noći a posebno neparne noći zadnje trećine ramazana.     

i) Noć Kadr je najvrednija noć tokom čitave godine. Dokaz za to su Allahove, dž.š., riječi o objavljivanju Kur´ana u noći Kadra: “Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci.” (97.;3.) To znači da je ibadet u toj noći (namaz, učenje Kur’ana, dova, zikr, sadaka i druga) bolji i vredniji od ibadeta tokom hiljadu mjeseci u kojima nema te noći.

ii) Noć Kadr je Blagoslovljena noć. Onaj kome bude uskraćena, veliki je nesrećnik, jer mu je uskraćeno izuzetno dobro.  


c) Veličanstvenoj noći Kadr u cjelosti je posvećena sura Kadr. Za ovu suru Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Ko prouči ovu suru biće nagrađen kao da je ramazan postio i dva- deset sedmu noć ramazana u ibadetu proveo.” Sura Kadr objavljena je u Meki i ima pet ajeta:  
i)  Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr,
ii)  a šta ti znaš (misliš) šta je noć Kadr?
iii)  Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci
iv)  meleci i Džibril, s dozvolom Gospodara, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,  v) sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. Simbolički zapis: (97.; 1.-5.)

“A šta ti misliš šta je to noć Kadr?” Prenosi se da ovaj ajet znači da se u noći Kadr predočava sudbina melecima.

d) Značenja noći Kadra
i) Noć Kadr je noć početka objavljivanja Kur’ana, posljednje objave koju je Allah po- slao ljudima. “Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr” (97.;1.), tj. Mi smo Kur’an objavili u veličanstvenoj noći Kadra koja se nalazi u mubarek mjesecu ramazanu.           

ii) Allah, dž.š., nazvao ju je noć Kadr zbog njene velike vrijednosti i uzvišenog mjesta. Kur’an je odjednom iz pomno čuvane ploče (Levhi-mahfuza) u cjelini spuštan na naj- niže nebo, a odatle po potrebi i prema događajima u toku dvadeset i tri godine objav- ljivan Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.
iii) Uzvišeni Allah, nakon što je u prvom ajetu sure Kadr rekao da je Kur’an objavljen u noći Kadr, postavlja vrlo mudro pitanje: ”A šta ti misliš (znaš) šta je noć Kadr?” (97.; 2.), čime skreće pažnju na onoga kome se obraća da dolazi nešto što je posebno važno. Time najavljuje govor o najvažnijoj i najodabranijoj noći.To je veličanje značaja noći Kadr u kojoj se melecima predočava sudbina živih bića.  

iv) Nakon toga u trećem ajetu ove sure dolazi odgovor Uzvišenog Allaha koji na jed- nostavan način pojašnjava vrijednost ove noći: Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci.” (97.;3.).To znači da je dobro djelo učinjeno u noći Kadr bolje nego da to djelo činimo tokom hiljadu mjeseci u kojima nema noći Kadra. U tom smislu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Jedna noć borbe (držanje straže) na Allahovom putu je bolja od hiljadu noći provedenih na nekom drugom mjestu.(Bilježi Ahmed 663).To suštinski znači da su ibadeti obavljeni u noći Kadr (namaz, učenje Kur’ana, davanje sadake, klanjanje nafile, upućivanje dova, učenje zikra i drugi) bolji i vrjedniji od istih tih ibadeta kad bi ih obavljali tokom hiljadu drugih mjeseci u kojima nema noći Kadra. Time se vjernika upućuje da tu noć provede cijelu u ibadetu Gospodaru. 

e) Uzvišeni Allah je odlikovao noć Kadr.i učinio da je vrijednost dobročinstava učinjenih u noći Kadra vrednija od tih istih dobročinstava obavljanih tokom hiljadu mjeseci u kojima nema noći Kadra.Vrijednosti veličanstvene noći Kadra su iznimno velike i mnogobrojne, da se ne mogu ni pobrojati.                                                                  

i) Imam Malik u El-Muwetti navodi da su Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., pokazane životne dobi pripadnika ranijih naroda. Saznao je da ljudi njegovog ummeta kraće žive od ljudi ranijih naroda (oni su živjeli i po hiljadu godina, primjera radi, Allahov poslanik Nuh, a.s., živio je 950 godina) te se pobojao da oni neće moći dostići onoliko  dobročinstava koliko su činili prijašnji narodi za vrijeme svojih dugih života. Zbog toga je Uzvišeni Allah, pored ostalih blagoslovljenih prilika (hajr sezona, odlikova- nih vremena) podario Muhamedovom, s.a.v.s., ummetu noć Kadr i učinio da ibadet učinjen u toj noći bude vredniji od tog istog ibadeta kada bi ga obavljali tokom hilja- du mjeseci u kojima nema noći Kadra. U tim okolnostima pripadnici našeg ummeta mogli bi učiniti onoliko dobročinstava koliko su činili pripadnici ranijih naroda za vrijeme svojih dugih života. Na taj način je Allah, dž.š., na nedostižno mudar način omogućio onima koji provedu noć Kadr u ibadetu i iskoriste ostale hajr sezone tokom lunarne godine, da dostignu pa čak i da prestignu ljude ranijih naroda u činjenju dobročinstava.     

Hvala Ti Uzvišeni Allahu na tom izuzetnom daru! Doista su Tvoja milost i dobrota neizmjerni! Neka si slavljen i hvaljen!

• Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Ko noć Kadr provede u ibadetu, žudeći za njom, a potom se ispostavi (utvrdi) da je ona ustvari i bila noć Kadr, biće mu oprošteni prijašnji i kasniji grijesi.“ (Imam Nesai bilježi sličnu predaju).
Rečeno je da lanac prenosilaca ovog hadisa ispunjava uvjete Muslima.

• Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Ko provede noć Kadr u ibadetu, čvrsto vjerujući da mu je to dužnost i nadajući se samo Allahovoj nagradi, biće mu oprošteni prijašnji grijesi!” (Bilježe Buhari 35 i Muslim 760).

U ovom hadisu Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže da će vjernik koji provede noć Kadr u ibadetu, dakle za samo jednu noć, zaslužiti oprost prijašnjih grijeha. Time senaglaša- va iznimno velika vrijednost veličantvene noći Kadr. U njemu se ističe da će Allaho- vu nagradu zaslužiti onaj ko provede noć Kadr u ibadetu i koji se nada da će zaslužiti nagradu koju je On, s.v.t., obećao onima koji ovu noć provedu u ibadetu. Zbog toga vjernici provode noći zadnje trećine ramazana u ibadetu, jer svaka od njih može biti noć Kadr. To snažno podstiče vjernika da uporno traga za noći Kadr, da je provede u ibadetu Gospodaru (klanjanje nafile namaza, učenje Kur’ana, upućivanje dove, učenje zikra, davanje sadake) i zasluži obećanu nagradu.

ii) Noć Kadr je noć oprosta. Dokaz za to je hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s. u ko- jem je za noć Kadr rekao:“Ko noć Kadr provede u ibadetu, čvrsto vjerujući da mu je to dužnost i nadajući se samo Allahovoj nagradi, biće mu oprošteni prijašnji grijesi.” (Bilješi Buhari u svome Sahihu i Muslim br. 760).

f) Noć sudbine. Ovo je noć kojoj ne postoji ravna po veličini, značaju i utjecaju na život čovječanstva. Allahov Poslanik, njegovi ashabi i kasniji sljedbenici, pravilno su shvatili i primjenjivali u životu što je snažno utjecalo na povijest ljudskog roda i pro- mijenilo sudbinu čovječanstva. “U njoj se svaka mudra stvar raščlanjuje” (prema pri- jevodu akademika Enesa Karića), tj. u toj noći se stvorenjima određuju sudbine za narednu godinu i upisuju se oni koji će se roditi i oni koji će umrijeti, duljina životnog vijeka, opskrba, kako će živjeti, da li će biti siromašan ili bogat, kakva će iskušenja imati, u čemu će biti uspješan, a u čemu neuspješan.    

• Rekao je Ibn Abbas: “Možda čovjek namješta svoju posteljinu i zasijava usjeve, započinje dugoročne projekte a on je već upisan u noći Kadr među one koji će umrijeti u toj godini.”

i) To je najbolja noć tokom čitave godine jer je u njoj započelo objavljivanje Časnog Kur’ana. Učenjaci iz prvih generacija, među kojima su Ibn Abbas, Katade, Mudžahid i drugi, prenijeli su da je Kur’an objavljen u mubarek noći Kadr.

ii) Noć časti. Noć Kadr pokazuje čast da je čovjek dostojan i sposoban da uči i primi Allahovu Riječ i pretoči je u svakodnevni život. U ovoj veličanstvenoj noći je obzna- njeno da čovjek ne robuje nikome drugome nego samo Allahu, dž.š., što mu daje slo- bodu, poseban kvalitet i najveću počast!                                             

iii) Noć moći. Osoba koja se druži sa Kur’anom, redovno ga uči, razumijeva i prim- jenjuje u životu, koja je aktivna i odgovorna, posjeduje duhovnu snagu koja mu daje samopouzdanje da hrabro i uspješno korača kroz život, referirajući se na odlučnost: „S Božijom pomoći sve se može postići!“    

iv) Noć znanja. Kur’an od nas traži da budemo obrazovani, ustrajni i odlučni, da dok god smo živi stalno saznajemo i proširujemo svoje znanje, profesionalno i vjersko.               

v) Noć mira. Kur’an daruje čovjeku mir. Družeći se sa Kur’anom čovjek postaje mir- nije savjesti jer postaje svjestan svoje nemoći i Božije svemoći, svoje grešnosti i Bo- žije milosti, postaje svjestan Allaha i spreman da stvara harmoniju i lijep život u svo- joj porodici; da uvažava druge i postaje odgovoran na poslu i u društvu.           

vi) Noć dove. Uzvišeni Allah, iz Svoje neizmjerne milosti i dobrote, prima i uslišava dove Svojih iskrenih robova. U noći Kadra nebeske kapije su širom otvorene, jer bez- broj meleka silazi na Zemlju. U ovoj noći muslimani mole za oprost svojih grijeha i za milost Božiju na oba svijeta.                    

Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., nakon što je nastupio mjesec ramazan održao predavanje i rekao: “Došao vam je mjesec ramazan, blagoslovljeni mjesec u kome vam je Allah propisao post. U njemu se otvaraju dženetske, a zatvaraju džehenemske kapije a šejtani su okovani. U njemu je jedna noć bolja od hiljadu mje- seci. Ko bude uskraćen njenog dobra, taj je, zaista, uskraćen, zato što je pobožnost provedena u njoj ravna pobožnosti u trajanju od hiljadu mjeseci.” (Bilježi Madžde od Enesa ibn Malika, br. 1644). 

Griješe oni muslimani koji smatraju da je dovoljno, da bi zaslužili izuzetnu nagradu za ibadete u noći Kadra samo otići u džamiju dvadeset sedme noći ramazana i “žrtvovati spavanje”. U pitanju je mnogo više! Ponajprije, u pitanju je trud i zalaganje da se pronađe ova veličanstvena noć, te da se cijela noć provede u ibadetu Stvoritelju.   vii) Vrijednosti veličanstvene noći Kadr su iznimno velike i mnogobrojne, da se ne mogu ni pobrojati.                                                                                                                                                                 

• Allah, dž.š., kaže:“Meleci i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake” (97.;4.). U noći Kadr meleci se spuštaju na Zemlju u većem broju nego u drugim noćima, obilaze one koji uče Kur’an, čine zikr i klanjaju te ih blagosi- ljaju do zore. 


viii) Noć Kadr je sigurna. Kaže Uzvišeni Allah:“Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane” (97.;5.). U njoj šejtan ne može navoditi na zlo niti ga činiti. U njoj se određuje koliko će ko živjeti i kakva će mu biti nafaka. U tom smislu Uzvišeni kaže: “U njoj se svaki mudri posao riješi.” (44.;4.)   

g) Od brojnih vrijednosti veličanstvene noći Kadr spomenimo još neke.   

i) Ona je na visokom stepenu kod Uzvišenog Allaha.

ii) U toj noći meleci se spuštaju u velikom broju, tako da njihov broj premašuje broj kamenčića na Zemlji.

iii) Postoji velika mogućnost da se ljudi spase od Vatre zbog dobrih djela koja čine u ovoj noći, ali i zbog milosti, oprosta.  

iv) Noć Kadr je apsolutno najbolja noć u godini. To je Blagoslovljena mubarek noć jer obiluje brojnim dobrima, posebnostima i odlikama.

v) Ko provede noć Kadr u ibadetu približio se Gospodaru i nada se njegovoj milosti i oprostu.  

vi) Musliman treba tražiti noć Kadr tako što će svaku noć zadnje trećine ramazana provesti u ibadetu (namaz, dova, zikr, učenje Kur’ana, itd.).

vii) Vrijednost noći Kadr odnosi se na vrijednost dobročinstva učinjenog u njoj, jer je ono bolje od istog tog dobročinstva obavljanog tokom hiljadu mjeseci u kojima nema noći Kadr.To je velika blagodat Uzvišenog Allaha i znak Njegove neizmjerne milosti!

viii) Allah je ovom ummetu podario veliko dobro time što im daje ovu mubarek noć u svakoj godini. Neka je neizmjerna hvala Uzvišenom Allahu na tom izuzetnom daru!     

ix) Neki učenjaci spominju da je noć Kadr data samo ovom ummetu, međutim, hadisi koji o tome govore su slabi, kao što su slabi i oni koji govore da je ova noć data i pri- jašnjim narodima i njihovim vjerovjesnicima. Hadis u kojem se spominje da je noć Kadr data samo ovom ummetu bilježi Malik u zbirci El-Muvetta 1/321, ne spominju-  ći lanac prenosilaca.

• En-Nevevi, nabrajajući posebnosti noći Kadra rekao je: “Ona je dodijeljena samo ovom ummetu, a nije bila kod onih prije i to je ispravno, općepoznato i potvrđeno kod svih učenjaka našega mezheba, kao i kod ostale uleme.” (El-Medžmu’, 6/457–458).    

• Među hadisima u kojima se navodi da je ova noć bila i u narodima prije nas jeste i hadis Ebu Zerra, r.a., u kojem kaže: “Upitao sam: ‘Je li ona prisutna sa vjerovjesni- cima dok su živi pa kad umru i ona nestaje, ili je ona do Sudnjeg dana?’ Poslanik, s.a.v.s., odgovori: ‘Ona je do Sudnjeg dana’.” Bilježe ga Ahmed 5/171 i en-Nesai u djelu El-Kubra 3427. El-Hakim ga je ocijenio vjerodostojnim.

• U Muslimovoj predaji navodi se: “Ko pogodi noć Kadr i provede je u namazu, vjerujući (u njenu vrijednost) i nadajući se (nagradi kod Allaha), bit će mu oprošteni prijašnji grijesi.” Na ovu predaju oslanjaju se oni koji kažu da će vrijednosti noći Kadra dostići samo onaj kome ne promakne noć Kadr, ko je provede u ibadetu. Stoga,  musliman svaku noć zadnje trećine ramazana provodi u ibadetu, kao da je svaka od njih noć Kadr, jer to ona zaista i može biti.

h) Ramazansko vrijeme je odlikovano u smislu da neko dobročinstvo učinjeno tokom ramazana Allah, s.v.t., mnogostruko bolje nagrađuje nego to isto dobročinstvo učinje- no izvan ramazana.

i) Noć Kadr, u pogledu činjenja dobrih djela, vrjednija je od hiljadu mjeseci, što iznosi 83 godine i 4 mjeseca. Preciznije, dobra djela obavljena u noći Kadra vrijede više nego ta ista dobra djela obavljana svaki dan tokom hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. To se pokazuje jednostavnim računom. Broj mjeseci 1000 podijeljeno sa 12 daje 83,33 godina. Nadalje 0,33 godina pomnoženo sa 12 daje 4 mjeseca. Prema tome 1000 mjeseci jednako je 83 godine i 4 mjeseca.

To znači da onaj ko provede noć Kadr u ibadetu Uzvišenom Allahu, imat će nagradu kao da je ibadet činio svaki dan tokom 83 godine i 4 mjeseca u kojima nema te noći. Na primjer, ko bude klanjao dva rekata u noći Kadr, računat će mu se kao da je kla- njao dva rekata svaki dan tokom hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. Ili, onaj ko u noći Kadr udijeli sadaku od $10, računat će mu se kao da je svaki dan tokom hiljadu mjeseci, udjeljivao sadaku po $ 10. To iznos ukupno: Pritom se dobiva sljedeći iznos: 1000 mjeseci pomnoženo sa 30 (broj dana u mjesecu) pomnoženo sa $ 10 što daje $ 300.000. SubhanAllah! Kako se izuzetno uvećava ahiretska opskrba a time i prib- ližavanje Stvoritelju za samo jednu noć. Doista je veliku blagodat Uzvišeni podario ovom ummetu dajući mu svake godine veličanstvenu noć Kadr! 

j) Uzvišeni Allah je, iz Svoje neizmjerne dobrote i milosti, učinio post u ramazanu obaveznim a klanjanje teravije tokom ramazana dobrovoljnim ibadetom. To će se bolje razumijeti iz sljedećih primjera.                                                                                                                                                              

i) Onaj ko bude klanjao dva rekata nafile tokom ramazana (odlikovano vrijeme) raču- nat će mu se kao da je klanjao neki farz izvan ramazana.

ii) Ko bude udijelio sadaku tokom ramazana, računat će mu se kao da je udijelio oba- vezni zekat.                                    

iii) Onaj ko obavi farz u ramazanu, računa mu se kao da je obavio 70 far­zova u neodlikovano vrijeme. A koliko je to namaza ukupno?

Da bi to bilo jasnije, izračunajmo koliko namaza vrijedi jedan farz namaz obavljen u ramazanu. Prema propisu jedan farz namaz vrijedi kao 70 namaza obavljenih u neod- likovanom vremenu. Ako se broj 70 namaza pomnoži sa deset (prema ajetu: ”Ko uradi dobro djelo, biće deseterostruko nagrađen” (6.; 160)), dobiva se 700. Ukoliko se to obavi u džematu, dobiva se 27 puta više tj. 700 x 27 što daje 18.900 namaza. Dočim, onaj ko taj namaz obavi u džematu u neodlikovanom vremenu, imat će samo 27 namaza. Odnos brojeva 18.900 i 27, kazuje da farz namaz obavljen u ramazanu vrijedi kao 700 namaza obavljenih u neodlikovanom vremenu.

iv) Za potpunije razumjevanje postupka, neka čitalac izračuna koliko pet dnevnih na- maza obavljenih u ramazanskom odlikovanom vremenu u džematu vrijedi namaza! Odgovor je 3.500 namaza. Provjeri i obrazloži!

v) Do sada rečeno ukazuje na izuzetnu vrijednost ibadeta (nafila, zikr, učenje Kur’a- na, sadaka, dova, donošenje salavata na Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s.) učinjenog u ramazanskom odlikovanom vremenu, u odnosu na vrijednost tog ibadeta   učinjenog u neodlikovanom vremenu.

k) Vjernik ne bi smio dopustiti da ga šejtan zavede i spriječi da ode u svoju džamiju u ovoj veličanstvenoj noći činiti ibadet Uzvišenom Allahu. Pogotovo kada zna da je ra- mazansko vrijeme odlikovano pa je nagrada višestruko veća. To je izuzetna prilika da se za mali trud zaradi ogromna nagrada. Doista je mubarek ramazansko vrijeme toliko dragocjeno da se ni jedan trenutak tog vremena ne bi smjelo potrošiti na nevažne stvari.                                                           

i) Veličanstvena noć Kadr je najbolja prilika da vjernik uveća ahiretsku opskrbu i oteža vagu svojih dobrih djela, što ga podstiče i motivira da istraje u traženju noći Kadra i ci- jelu provede u ibadetu Stvoritelju svih svjetova! 

ii) Shvatanje da žena u periodu hajza i nifasa ne treba tragati za noći Kadra (poznato je da žena u periodu hajza i nifasa ne može ni postiti ni klanjati), je neispravno. Tačno je da žena u periodu hajza i nifasa ne može ni klanjati ni postiti, ali tačno je i to da ibadeti u veličanstvenoj noći Kadra, nisu ograničeni na namaz i post, već obuhvataju brojne druge ibadete koji nisu uvjetovani pravnom čistoćom. Žena u periodu hajza i nifasa može da čini zikr, da upućuje dove Uzvišenom Allahu za sve ovodunjalučke i ahiretske potrebe, te da uči Kur’an bez direktnog doticanja. Stoga, žena nema potrebe da uzima pilule kako bi odgodila nastupanje hajza, da bi mogla ibadetiti u noći Kadra.                  

2.1.1. Program za noć Kadra

Vjernik bi trebao poznavati najosnovnije propise vezane za noć Kadr kako bi se maksimalno okoristio činjenjem ibadeta Gospodaru u ovoj veličanstvenoj noći i zaslužio izuzetnu nagradu. Zbog iznimnog značaja noći Kadra podsjetimo se na osnovne propise obavljanja ibadeta u noći Kadra, koje bi trebao poznavati svaki musliman.        

 U obavljanju propisanih ibadeta u noći Kadra za koje je Gospodar obećao ogromnu nagradu, prvi korak je napraviti plan obavljanja propisanih ibadeta. Drugi korak je obaviti propisane ibadete na način kako je to propisano da bi se što više okoristili ramazanskim blagodatima, uvećali ahiretsku opskrbu i što više približili Stvoritelju.     

a) Želeći da našim čitaocima ne promakne veličanstvena noć Kadr, da je provedu u ibadetu i da zasluže propisanu nagradu i da se što bolje okoriste, nudimo primjer pro- grama ibadeta za ovu veličanstvenu noć.                                                                                                           

i) Pohvalno je da imam organizuje cjelonoćni program ibadeta u svojoj džamiji sa dže- matlijama. U tu svrhu nužno je pripremiti prostor, znati približan broj džematlija koji će tu noć provesti u džamiji, pripremiti iftar i mubarek doručak za zajednički sehur i sačiniti program vjerskih aktivnosti u toj noći. 

b) Najvažnije pitanje programa ibadeta za noć Kadr je pitanje koje propisane ibadete obavljati u toj noći i kako rasporediti vrijeme od iščekivanja jacije i teravije, sve do sabah namaza.

Propisani ibadeti koje je pohvalno obavljati u veličanstvenoj noći Kadra su nafila na- maz, zikr, dova, učenje Kur’ana, donošenje salavata na Poslanika, s.a.v.s., sadaka i sl.    

i) U iščekivanju namaza jacije i teravije pohvalno je spominjati Allaha i učiti Kur’an.

ii) Klanjanje propisanih namaza jacije i teravije može trajati 60 do 90 minuta).

iii) Prigodno predavanje o značaju i vrijednosti Noći kadr (15 do 20 minuta).                                                                                                                              
iv) Spominjanje i veličanje Allaha teučenje Kur’ana (do 30 minuta). 

v) Klanjanje nafile namaza i upućivanje dova, sve do pripreme za sehur.

vi) Odmor i priprema za sehur u trajanju 30 minuta.

vii) Klanjanje sabah namaza i odlazak kućama.                                                                            

Ovo je samo prijedlog za cjelonoćni program ibadeta u džamiji u noći Kadra koji se može mijenjati ovisno o uvjetima i prilagođavati situacijama.          

Molimo Uzvišenog Allaha da imame koji prigodnim podsjećanjem svojih džematlija o ovoj veličanstvenoj noći, prirede cjelonoćni ibadet u džamiji i provedu ovu blagos- lovljenu noć u ibadetu sa svojim džematlijama, uvede u džennet!   

• Posebna odlika noći Kadra spomenuta je u hadisu Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: “Došao vam je blagoslovljeni mjesec, u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. Kome bude uskraćeno dobro ove noći, uskraćeno mu je svako dobro, i postaće veliki nesretnik.“ (Bilježi Ibn Madža 1644).

Citirani hadis ukazuje da je nagrada koja se odnosi na noć Kadra, izuzetno velika. U hadisima Allahovog Poslanika govori se da je nagrada za onoga koji noć Kadr prove- de u ibadetu (učenje Kur’ana, klanjanje nafile, upućivanje dova, spominjanje i veliča- nje Gospodara, udjeljivanje sadake) oprost prijašnjih grijeha. Doista je to ogromna na- grada! Ima li bolje nagrade od ove?

c) Noć Kadr je Blagoslovljena noć. Stoga je vjernici nastoje provesti u ibadetu, da bi se što više približili Gospodaru i zaslužili Njegovu milost i oprost.

i) U ovoj veličanstvenoj noći određuju se i zapisuju sudbine svim stvorenjima za nare- dnu godinu. To je najbolja noć tokom čitave godine jer je u njoj započelo objavljiva- nje Časnog Kur’ana. 

ii) Preneseno je predanje da je Ebu Hurejre, r.a., bio u džihadu. Po završetku straža- renja svi borci su se razišli, samo je Ebu Hurejre, r.a., ostao da stražari. Kada su ga upitali zašto je ostao stražariti odgovorio je: ”Čuo sam da je Allahov Poslanik rekao: ‘Stajanje na Allahovom putu, makar jedan momenat, bolje je od stajanja u noći Kadra kod Crnog kamena.’”(Bejheki u Šuabul-iman, hadis br. 4286; Ibn Hiban u Sahihu, hadis br. 4603).

• Fudajl je kazao:″Kada čovjek kaže:Estagfirullah! time kao da je rekao: Poništi mi!″

• Jedan od naših učenjaka je rekao: ″Čovjek je između blagodati i grijeha, a ispraviti i jedno i drugo može se samo zahvalom i istigfarom.″

d) Podsjećamo čitaoca na hadise o posebnoj vrijednosti ibadeta u ramazanu. To su hadisi o ibadetima čije obavljanje tokom ramazana dovodi do oslobađanja (brisanja) prijašnjih grijeha.

“Ko isposti ramazan, vjerujući da je to obaveza i nadajući se Allahovoj nagradi, Allah će mu oprostiti prijašnje grijehe.(Bilježe Buhari. Vidjeti Buhari, Feth, br.37).

“Ko klanja u ramazanu teraviju (noćni namaz) radi Allahovog zadovoljstva, vje- rujući i nadajući se obećanoj nagradi za to, biće mu oprošteni prijašnji grijesi!”  (Bilježi Buhari).

“Ko provede noć Kadr u kijamu (klanjajući namaz), vjerujući da mu je to dužnost i nadajući se samo Allahovoj nagradi, biće mu oprošteni prijašnji (raniji) grijesi!” (Bilježe Buhari 4/221 i Muslim 1165).

U navedenim ajetima naglašava se izuzetna vrijednost ramazanskog posta, noćnog namaza i ogroman značaj noći Kadra. Oni ukazuju da su milost i dobrota Uzvišenog Allaha doista neizmjerni.  

2.1.2. Koje ibadete obavljati u noći Kadr?                                                                                                   

a) Od izuzetnog značaja pitanje koje ibadete obavljati u noći Kadra da bi ugrabili što više njenih blagodati! Dobra motivacija za odgovor na ovo važno pitanje, je dijalog meleka Džibrila, a.s. i Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

O, Muhammede, obavijesti me o Islamu! – reče Džibril, a.s. Islam je da posvjedočiš da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš ramazan i hodočastiš Bejtullah, ako si u mogućnosti,” odgovori Allahov miljenik Muhammed, s.a.v.s. Obavijesti me o imanu! – reče Džib- ril, a.s. Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove Knjige, Njegove Poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ da je sve određeno, bilo dobro ili bilo zlo,” odgovori Muhammed, s.a.v.s. Obavijesti me o Ihsanu (savršenstvu u vjeri)! reče Džibril, a.s. Ihsan je da robuješ Allahu, kao da Ga vidiš jer, ako ti Njega ne vidiš, On tebe zaista vidi,” reče Allahov Poslanik, s.a.v.s.

i) Ovaj dijalog nudi nam važnu pouku. Naime, da bi čovjek mogao svjedočiti dva šehadeta i klanjati, on mora za to biti pripremljen. Prvo, mora postati musliman. Da bi čovjek postao musliman, on mora posvjedočiti šehadeta dva, obavljati namaz, davati zekat (ako je obavezan), postiti ramazan (ili se iskupiti, ako nije u mogućnosti postiti) i obaviti hadž (ako je u mogućnosti). Bez toga nema islama i bez toga niko ne može biti musliman. Dokaz za to su Njegove riječi:”Allah neće ukazati na pravi put onome koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže. (40.; 28.)

Nakon prvog stepena (da čovjek postane musliman) dolazi drugi stepen, a to je iman. Naime, mogu ljudi biti muslimani, klanjati, postiti, ali to ih ne čini vjernicima. Kraće rečeno, svi muslimani nisu vjernici. Biti musliman znači biti pokoran Allahu. Musli- mani su sa islamom pokorni Allahu, dž.š., ali tek sa imanom su vjernici. Šta podrazu- mijeva vjerovanje u Allaha, meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i sve ostalo? To znači bojati se Allaha u pogledu grijeha, ispravno se ponašati, vjerovati u Objavu i njene propise, vjerovati u Poslanike i praktikovati njihove sunnete i pripremati se za Sudnji dan kao da će se sutra desiti. Kad se to postigne, ide se na treći stepen, a to je Ihsan (savršenstvo u vjeri), jer Poslanik, s.a.v.s., kaže:Ihsan je da robuješ Allahu, kao da Ga vidiš jer, ako ti Njega ne vidiš, On tebe zaista vidi.

To se ne postiže preko noći niti za godinu već pridržavanjem Alahovih naredbi i klonjenjem Njegovih zabrana dugi niz godina. To ukazuje da ako se dostigne stepen ihsan onda će i noć Kadr biti uključena pa će pitanje kako provesti noć Kadr da bi se što bolje okoristili, biti suvišno. To rješava teškoće onih muslimana koji se u noći Kadr pate da prouče neki zikr hiljadu puta (na licima im se vidi da im je dosadno) ili se muče da klanjaju noćni namaz jedva čekajući da sve to što prije završi.

ii) U čemu se ogleda to savršenstvo u vjeri? Naši čitaoci (kojima je namijenjen ovaj tekst) su sada već, inšallah, na trećem stepenu (ili bi trebali biti) i na tom stepenu trebaju činiti veća dobra djela od namaza, zikra i ostalog. Koja su to djela? Na to upućuje sljedeća predaja.

• Abdullah b. Mes’ud, r.a., prenosi da je pitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: ‘Koje je djelo najdraže Allahu?’ “ Rekao je: ‘Namaz u njegovo vrijeme.’ Upitao sam: ‘Koje nakon toga?’ Rekao je: ‘Dobročinstvo roditeljima.’ Ponovo sam upitao: ‘A koje nakon njega?’ Rekao je: ‘Džihad na Allahovom putu.’ Rekao je: ‘O ovome mi je pričao Allahov Poslanik, s.a.v.s., a da sam ga još zapitkivao, on bi mi odgovarao.’ (Buhari)

iii) Predaja ukazuje da je, hvala Uzvišenom Allahu, namaz u njegovo vrijeme već na prvom stepenu. A šta je sa dobročinstvom prema roditeljima kao najljepšem ibadetu?

Zar ne bi bilo divno da vjernik na Sudnjem danu na svom tasu vage nađe 5.000 godi- na dobročinstva prema roditeljima!? Rekli bismo, to je izuzetno puno, jer ko živi 5,000 godina? To je nedostižno! Zahvaljujući Allahovoj milosti i dobroti to se postiže za samo 60 noći Kadra provedenih u dobročinstvu prema roditeljima. Naime 5,000 : (1000: 12) daje 5,000: 83,33 što iznosi 60 noći Kadra. To nije mnogo jer roditelji su svoja leđa slomili i iskrivili podižući i hraneći svoju djecu! Kako bi se oni radovali i veselili da im njihova djeca izmasiraju ta iskrivljena i slomljena leđa? To Uzvišeni Allah izuzetno dobro nagrađuje.

iv) Esbahani bilježi od Ibn Omera, r.a., da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao: Ko je najdraži Allahu, Allahov Poslaniče? On odgovori: ‘Najdraži Allahu je onaj ko najviše koristi ljudima. Najdraže djelo Allahu je da uneseš radost u  srce muslimana tako što ćeš otkloniti od njega nedaću, dug mu vratiti ili mu glad utoliti. Da pomognem bratu u njegovoj nevolji, nastavio je Poslanik, s.a.v.s., draže mi je nego da budem u itikafu cijeli mjesec u ovoj mojoj džamiji. Onaj ko ide sa ciljem da pomogne svom bratu, Allah će mu stope učvrstiti na dan kada drugi budu posrtali.’
To je treći stepen: savršenstvo u vjeri, a Allah najbolje zna!       

c) Blagoslovljena noć Kadr ima brojne posebnosti i blagodati. Spomenimo samo neke od njih, jer ih sve nije moguće pobrojati.        

i) U noći Kadr počela je objava Časnog Kur’ana.

 ii) U toj noći veliki broj meleka koje predvodi Džibril, a.s. spušta se na Zemlju da pri- sustvuju namazu sa klanjačima u džamijama.

iii) Noć Kadr je najvrednija noć tokom cijele godine u smislu vrijednosti dobročinsta- va učinjenih u noći Kadr. Naime, Uzvišeni Allah učinio je da dobročinstvo učinjeno u toj noći je vrjednije od istog tog dobročinstva obavljenog svakodnevno tokom hiljadu mjeseci, što je 83 godine i 4 mjeseca.             

iv) Noć Kadr je posebna noć. To je noć najbolja za ibadet u cijeloj lunarnoj godini. U ovoj noći Stvoritelj određuje koliko će ko živjeti, kada će ko umrijeti i kakva će biti čija nafaka tokom naredne godine. U noći Kadr, po emeru Uzvišenog Allaha, meleci zapisuju sve šta će se dogoditi tokom iduće godine (ko će se u idućoj godini roditi, ko će umrijeti, ko će se oženiti, razboljeti i sl.) U tom smislu treba razumijeti Njegov go- vor: “U njoj se svaki mudri posao riješi.” 

d) Noć Kadr je veličanstvena noć koju je Uzvišeni Allah posebno odlikovao u smislu da dobročinstva koja vjernik obavi u noći Kadr, su vrjednija nego dobročinstva koja bi vjernik obavljao tokom hiljadu mjeseci u kojima nema noći Kadra. To će reći da je ibadet u ovoj noći vredniji od ibadeta tokom hiljadu mjeseci u kojima nema ove noći.   • Imam Eš-Ševkani, navodi da su mnogi komentatori Kur’ana kazali: ‘Koje god djelo se obavi u noći Kadr ono je vrijednije od tog djela koje bi obavljali tokom hiljadu mjeseci u kojima nema noći Kadr. (Fethul-Kadir: 5/633)

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: Ko provede noć Kadr sa imanom, nadajući se nagradama, bit će mu oprošteni svi prijašnji grijesi! (Buhari 1910 i Muslim 760.)

Stoga se samo po sebi nameće krucijalno pitanje – koje ibadete je najbolje obavljati u noći Kadra?   

e) Ulema preporučujeda je u noći Kadra najbolje činiti sljedeće ibadete.           

i) Učenje Kur’ana u noći Kadra. S obziroma da je u toj noći počela objava Kur’ana, veoma je pohvalno, naročito u posljednjih deset dana ramazana, što više učiti Kur’an i o njemu razmišljati. U takvom ozračju moguće je shvatiti i razumijeti vrijednost veli- čanstvene noći Kadra i shvatiti pravi smisao poruke da se Kur’an objavljuje čovječan- stvu kao uputa, kao propis i kao način života.

i) Ulema smatra da je u noći Kadra najbolje obavljati propisane namaze. Prema vaktiji to je jacija, učenje Kur’ana, dove, zikr, davanje sadake, pokajanje, nafile namaza i donošenje salavata na Allahovog Poslanika, s.a.v.s.                                                                                                                 

f) Nafila namaz u noći Kadra. Većinu dragocjenog vremena u noći Kadr treba posve- titi klanjanju nafile namaza. Obavlja se kao obični noćni namaz: dva po dva rekata a završava sa vitr-namazom (jedan, tri ili pet rekata). Na svakom rekatu u noći Kadra pohvalno je učiti suru Inna enzelnahu jedanput i suru Kul huvallahu tri puta, i nakon svaka dva rekata predavati selam. Broj rekata nafile u noći Kadra nije ograničen. Mora se voditi računa da se ne izostave ibadeti: učenje Kur’ana, zikr, dova, sadaka i donošenje salavata na Allahovog Poslanika, s.a.v.s.      

i) Dozvoljeno je cijelu noć Kadr provesti u namazu (klanjati nafilu namaz).       

ii) Stajanje u namazu u noći Kadra je na najvišem stepenu kod Uzvišenog Allaha, a naročito ako je to stajanje na odlikovanom mjestu u haremu Kabe u Mekki, gdje je namaz vrjedniji od stotinu hiljada namaza obavljenih na neodlikovanom mjestu.

iii) U predajama stoji da je posebno pohvalno u neparnim noćima zadnje trećine ramazana učiti zikr i upućivati dove Stvoritelju.                                                                                           

iv) Iskreno pokajanje u noći Kadra, donosi oprost od grijeha za narednu godinu.

g) Dova i zikr. U noći Kadra Uzvišeni Allah prima dove. Stoga su grješnici koji se pokaju u ovoj noći na velikom dobitku jer će se izuzetno okoristili.                                                

i) Podsjećamo na posebnu dovu koju je pohvalno učiti u ovoj veličanstvenoj noći.

Od ‘Aiše, r.a., prenosi se da je upitala: “Allahov Poslaniče, kada bih znala koja od noći je noć Kadr, koju bih dovu učila Allahu u toj noći?” Poslanik, s.a.v.s., je odgovo- rio:“Reci: ‘Allāhumme inneke ‘afuvvun kerı̄mun tuhibbul-‘afve fa’fu ‘annı̄!’ (Allahu  moj, zaista Ti si, doista, Onaj koji mnogo prašta i plemenit si, voliš da praštaš pa Te molim oprosti i meni!(Tirmizi 3760, Ibn Madža 3850)

• Učenjaci kažu: “Pohvalno je što više upućivati ovu dovu, učiti Kur’an kao i ostale zikrove i dove koji su vjerom propisani.”

Hadis ukazuje na posebnu vrijednost noći Kadra, na ažurnost majke vjernika Aiše, r.a., u traženju te noći i naglašava da će dova najprije u ovoj noći biti uslišana. Hadis bilje- ži Tirmizi 3513, Ibn Madža 3850, Nesai 10708 i Ahmed 6/171. Preporučuje se da se dova uči kratko, sažeto i razumljivo. Posebno se ističe vrijednost praštanja ljudima jer Uzvišeni Allah voli praštanje i one koji ljudima praštaju. To upućuje da su učenje do- ve Allahu i učenje zikra u noći Kadra propisani ibadeti.    

•Imam Šafija je rekao: “U danu uoči noći Kadra treba se truditi u ibadetu kao i u noći Kadra.” On dalje veli: “Lijepo je u toj noći što više upućivati dove za opću dobrobit muslimana, jer je to ono po čemu postupaju dobri i učeni Allahovi robovi.

• Uzvišeni Allah kaže: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravome putu. (2.;186.)                            

h) Učenje Kur’ana. Mjesec ramazan općenito je mjesec druženja sa Kur’anom, naro- čito u noći Kadra, kada je ibadet višestruko bolji i vredniji.                                                            

i) Učenje Kur’ana u ovoj blagoslovljenoj noći se višestruko nagrađuje, jer ramazan je mjesec objave Kur’ana. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je podsjećao ashabe a preko njih i cijeli ummet da noć Kadra provedu u ibadetu. Savjetovao je da se u noćnom namazu duže uči Kur’an na kijamu, duže ostane na ruku’u i na sedždi te da se uči zikr. Oni ko- ji ne znaju mnogo Kur’ana napamet, neka uče kraće sure koje znaju napamet i neka ih dosta puta ponavljaju. Također je savjetovao da se skrušeno uče dove za oprost grije- ha, za roditelje, za bolesne i za cijeli ummet.

ii) Ramazan je mjesec Kur’ana. Dokaz za to su Allahove riječi:„U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravoga puta i razlikovanja dobra od zla.“ (2.;185.)  

Pohvalno je što više vremena u ramazanu provesti učeći i slušajući Kur’an, čitajući prijevod značenja ili knjige tefsira. Pohvalno je nositi sa sobom džepni primjerak Kur’ana ili snimljeno učenje Kur’ana na mobitelu i čim se ukaže prilika učiti, slušati i  razmišljati o onome što nam Gospodar poručuje.       

j) Sadaka u noći Kadr

Ibadet sadake u neparnim noćima zadnje trećine ramazana a naročito u noći Kadra, ima iznimno veliku vrijednost kod Gospodara. Naime, ako se vjernik sjeti nekoga da mu pomogne i spasi ga sadakom u ovoj veličanstvenoj noći i Allah će se njega sjetiti i spasiti ga kad bude u nekoj nevolji. Svjedočili smo da kad neko “dobro prođe” ili sa minimalnim posljedicama u nekoj opasnoj nesreći, ljudi kažu:”Sadaka ga spasila” ili “Udijelio je dobru sadaku”. Pritom se misli na značenje: Allah ga je spasio jer je i on svojom sadakom nekoga spasio.

i) Posebno nastojati udijeliti sadaku u neparnim noćima zadnje trećine ramazana, budući da svaka od njih može biti noć Kadra. Prije nego nastupi zadnja trećina ra- mazana, odvajati po dolar ili dva svaki dan i udijeliti ih u neparnim noćima zadnje trećine ramazana: 21., 23., 25., 27. i 29. noć ramazana. Jedna od tih noći je, prema navedenim hadisima, noć Kadra, koja na taj način neće promaknuti a davalac sadake zaslužiće veliku nagradu. To će se bolje razumijeti iz sljedećih primjera.

ii) Onaj ko u noći Kadr, udijeli jedan dolar sadake, prema ajetu noć Kadr je bolja  od hiljadu mjeseci (97.; 3.), imaće nagradu kao da je tokom hiljadu mjeseci (koji ne sadrže noć Kadr) udjeljivao svaki dan po jedan dolar. Lahko se pokazuje da to iznosi $ 30.000. To se dobiva tako da se 1000 mjeseci pomnoži sa brojem dana u mjesecu i to pomnoži sa iznosom sadake, u ovom slučaju, jedan dolar. Drugim riječima, jedan dolar sadake udijeljene u noći Kadr vrjedniji je od sadake udijeljivane u neodlikova- nom vremenu tokom hiljadu mjeseci, svaki dan po jedan dolar, što ukupno iznosi $ 30.000. Simbolički:

iii) Na isti način saznajemo da namaz obavljen u noći Kadra vrijedi kao 30.000 nama- za obavljenih u neodlikovanim noćima tokom hiljadu mjeseci. Također, ibadeti kao što su učenje Kur’ana, dova, teoba, zikr, salavati na Poslanika, s.a.v.s., obavljeni u noći Kadra vrjedniji su nego da te ibadete obavljamo svaki dan tokom hiljadu mjese- ci, a što iznosi 30.000 tih ibadeta.

l) Mjesec ramazan je Blagoslovljeno vrijeme u kojem Allah višestruko nagrađuje do- bročinstva. Naročita vrijednost ove noći je da vjernici koji ovu veličanstvenu noć pro- vedu u ibadetu, izuzetno mnogo otežaju vagu svojih dobrih djela, približe se Stvori- telju i zasluže izuzetnu nagradu! 

i) U noći Kadra nikakvo zlo se ne dešava. Dokaz za to su Allahove riječi: “Mir (sigur- nost) je u njoj sve dok zora ne svane. (97.; 5.). U njoj se meleci spuštaju na Zemlju predvođeni Džibrilom, a.s. Meleci ne silaze na Zemlju osim sa velikim dobrom i u  posebnim prilikama. 

Gospodaru naš, pomogni nam da provedemo ovih zadnjih deset dana ramazana u ibadetu, u pokornosti Tebi i da činimo što više dobrih djela! Gospodaru naš, daruj nam Tvoju milost i oprost i sačuvaj nas od Tvoje kazne, kaburske kušnje i džehennemske vatre i uvedi nas džennet Firedus, tako Ti Tvoje neizmjerne milosti! Amin.

2.1.3. Kako najbolje iskoristiti noć Kadr?     

Budući da se noć Kadr pojavljuje jedanput godišnje i da je to jedinstvena prilika da se za dobročinstvo obavljeno u toku jedne noći zasluži veća nagrada nego da to isto dob- ročinstvo obavljamo tokom hiljadu mjeseci u kojima nema te noći, to je posebno važ- no maksimalno iskoristiti blagodati ove veličanstvene noći.                                                                                                         

a) Hvala Allahu na neizmjernoj milosti koju nam pruža na zadivljujuće načine kako bismo za kratko vrijeme zaslužili izuzetno veliku nagradu, uvećali našu ahiretsku opskrbu, otežali vagu dobrih djela i približili se Gospodaru. 

Imam Eš-Ševkani, Allah mu se smilovao, u svom komentaru ajeta:“NKadr je bolja od hiljadu mjeseci (97.; 3.) rekao je da je noć Kadr vrijednija od hiljadu mjeseci zato što se u ranijim narodima pobožnjakom smatrao onaj musliman koji bi za vrijeme bo- ravka na dunjaluku činio ibadet Allahu barem hiljadu mjeseci a to, kako je već poka- zano u ovom tekstu, iznosi 83 godine i 4 mjeseca.

i) Preneseno je da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., zapazio da je životni vijek njegovog ummeta višestruko kraći od pripadnika prijašnjih naroda pa se pobojao da oni neće moći dostići učiniti jednako mnogo dobrih djela kao pripadnici naroda koji su višes- truko dulje živjeli. Zbog toga mu je Allah podario noć Kadr koja je bolja od hiljadu mjeseci u kojima nema noći Kadr. Preciznije, djela učinjena u noći Kadr su bolja od tih istih djela koja bi učinili tokom hiljadu mjeseci u kojima nema noći Kadr.

b) Kako će vjernik provesti zadnju trećinu ramazana da bi se što bolje okoristio? U posljednjih deset dana ramazana nalazi se noć Kadr, noć koja je bolja od hiljadu mje- seci. Zbog toga je muslimanima propisano da borave u i’tikafu (boravak u džamiji u zadnjoj trećini ramazana) kako im ne bi promakla ova veličanstvena noć i ogromna nagrada. Tako je činio Allahov Poslanik, s.a.v.s. Tražio je noć Kadr u zadnjoj trećini ramazana boraveći u i’tkafu, te bi preporučio svom ummetu, da, ko može neka prove- de zadnju trećinu ramazana u ‘itikafu.                                                                                                       

• Allahov Poslanik, s.a.v.s., je govorio: “Ako nisi u mogućnosti da provedeš čitavu zadnju trećinu ramazana u i’tikafu, onda provedi onoliko dana koliko možeš. A ako  ne možeš uopšte biti u i’tikafu, onda potrudi se da zadnjih deset dana ramazana pro- vedeš u ibadetu i pokornosti klanjanjem namaza, učenjem Kur’ana, činjenjem zikra i učenjem dove. Pohvalno je po danu odmarati se da bi mogao tokom noći ibadetiti.”   

• “Noći posljednje trećine ramazana su nesumljivo najvrijednije i najveličanstvenije noći u toku cijele godine. Zbog toga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kako je prenijela Aiša, r.a., činio ibadet u tim noćima mnogo više nego u bilo kojim drugim.” (Bilježe Muslim i Tirmizi). Dokaz za to je hadis:”Vjerovjesnik, s.a.v.s., bi cijele noći zadnje trećine ramazana provodio u ibadetu i veoma malo bi spavao.” (Muttefekun alejhi). 

i) Imam Tirimizi, bilježi da je Poslanik, s.a.v.s., budio članove porodice da provedu ovu veličanstvenu noć u ibadetu Gospodaru. Preporučivao je ashabima a preko njih i čitavom ummetu da noć Kadr traže u zadnjoj trećini ramazana.       

ii) Allahova je nedostižna mudrost da je noć Kadr ostala skrivena. Njegov miljenik Poslanik, s.a.v.s., nije otkrio ashabima koja je to noć. Rekao je da je traže u zadnjih deset noći ramazana a u kojoj od noći zadnje trećine ramazana se nalazi noć Kadra  ostalo je skriveno.                 

• Preneseno je da je Aiša, r.a., rekla: “Poslanik, s.a.v.s., je bio u i’tikafu za vrijeme zadnje trećine ramazana i govorio: ‘Tražite noć Kadra u zadnjoj trećini ramazana.‘” (Hadis bilježe Buhari, Muslim i Ahmed).

• U drugoj prilici, želeći olakšati vjernicima traženje noći Kadra, kako bi je što više vjernika provelo u ibadetu Gospodaru i okoristilo se, rekao je: “Tražite noć Kadr u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana!” (Hadis bilježi Buhari).

c) Na postače se u noći Kadra spuštaju smiraj i spokoj zbog pokornosti i mnoštva iba- deta koje oni čine Gospodaru. Odatle se mogu uzeti brojne pouke.                                                                                                               

S obzirom da njeno vrijeme nije precizno određeno, vjernici se pridržavaju prakse Poslanika, s.a.v.s., jer je on, s.a.v.s., uzor muslimanima u svemu, te nastoje posljednjih deset dana ramazana provesti u molitvi, klanjati dodatne namaze, učiti Kuran, činiti dobra djela i moliti Alaha za oprost grijeha. U dvadeset sedmoj noći ramazana koja se u džamijama diljem svijeta obilježava kao noć Kadr, čitavu noć do zore muslimani provode u molitvi i činjenju ibadeta Gospodaru.

i) Islamski učenjaci tvrde da je točno vrijeme nastupanja ove noći tajna, iz razloga da bi se vjernike podstaklo da što više vremena u noćima zadnje trećine ramazana provedu u ibadetu, kako bi se što više približili Stvoritelju, uvećali svoju ahiretsku opskrbu i zaslužili Allahovu milost.

ii) Allah je podario veliko dobro islamskom ummetu, darujući mu svakog ramazana veličanstvenu noć Kadra omogućivši im da na taj način uvećaju svoja dobra djela i približe se svom Gospodaru.

iii) Noć Kadr obiluje brojnim, posebnostima i odlikama. Ona je Blagoslovljena noć. Zbog toga se u ovoj noći spušta na Zemlju Allahova milost i mnogo meleka silazi na Zemlju i obilaze klanjače koji obavljaju namaze, uče Kur’an, čine zikr i sve ih blago- siljaju do zore. Sve one koji traže znanje u toj noći meleci čuvaju i iz poštovanja nose ih na svojim krilima.

iv) Kur’an je u cjelini spušten na dunjalučko nebo (najniže i nama najbliže nebo) u noći Kadra, a odatle po potrebi i razvoju ljudske svijesti, u toku narednih 23 godine, posredstvom meleka Džibrila, a.s., postepeno objavljivan i dostavljan Allahovom poslaniku, Muhammedu, s.a.v.s., a preko njega cijelom čovječanstvu.

v) Zbog iznimno vrijedne nagrade, treba se dobro potruditi da ne promakne veličanst- vena noć Kadr. To je izuzetna prilika da se sa malo truda zasluži ogromna nagrada.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., namjerno nije otkrio ashabima kada je noć Kadr. Bojao se da bi ashabi samo tu odabranu noć proveli u ibadetu a ostale noći zapostavili. Želio je da provedu u ibadetu sve neparne noći u zadnjoj trećini ramazana kako bi se iznimno dobro okoristili, proveli noć Kadr u ibadetu i približili se Gosodaru.

vi) Ulema je uložila mnogo truda da pojasni citirane ajete sure Kadr. Pojašnjavajući ajet: “Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr”, islamski učenjaci tumače da je ob- java Časnog Kur’ana započela u blagoslovljenoj noći Kadr. U ajetu:“A šta ti misliš šta je noć Kadr? veliča se značaj noći Kadra. Naime, kada Allah počinje govor sa ve ma edrake? (šta ti misliš?) On, s.v.t., time skreće pažnju onome kome se obraća na nešto što je posebno važno. Na taj način Allah želi ukazati da to ljudi ne mogu shvatiti niti razumijeti (jer im je Stvoritelj dao ograničeno razumjevanje) i da to jedino On Uzvišeni zna! Stoga su ashabi u takvim situacijama i okolnostima odgovarali:“Allah i Njegov poslanik najbolje znaju.”                                                                                                           

vii) Prenesena je predaja da se jedan pripadnik Benu Israila borio na Allahovom putu hiljadu mjeseci, što iznosi 83 godine i 4 mjeseca. Ashabi su bili fascinirani tim podvi- gom pa je Allah objavio ajet: “Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci”, ukazujući da je ibadet obavljen u noći Kadr bolji od tog istog ibadeta obavljan tokom hiljadu mjeseci u kojima nema te noći!                   

Uzvišeni Allahu, molim Te za oprost, milost i džennet. Primi moje ibadete i oprosti mi moje grijehe. ini me iskrenim, da svako moje djelo bude samo radi Tebe i približavanja Tebi. Molim Te Uzvišeni Allahu očisti moje srce, sačuvaj me zla i primi moja dobra djela. Uzvišeni Allahu, samo Tebi robujem, na Tebe se oslanjam i od Tebe pomoć tražim. Ti si moj jedini zaštitnik. Učini da ti budem potpuno odan i da samo Tebi činim ibadet, tako Ti Tvoje neizmjerne dobrote i milosti.  Allahumme amin.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Hadži Mehmed prof. dr. Oručević i Hadži Maše Jukić,

April, 2022. godine